*** D E B A T ***

 

 

... som at rende panden mod en mur eller ende i en blindgyde.

 

 

Grundejerforeningen Taarnborg

 

MOSESKRUMP

... et naturbeskyttet § 3 område kan med tiden vokse ind og ud af beskyttelsen. Det kan også bare blive opfyldt ulovligt.

 

 

PER CHRISTENSEN - NY DELTAGER I VOR AGENDA-21 GRUPPE SENDER OS DENNE MAIL. DET ER RART AT DER ER NOGEN DER HOLDER ØJE MED HVAD DER SKER DERUDE.

 

 

 

 

 

 

WEBMASTER FIK EN MAIL

FOREGÅR DER IGEN ULOVLIGHEDER I BANKES MOSE?

 

From: Per Christensen [mailto:pc2@it.dk]
Sent: 1. juni 2012 00:45
To: 'teknik@slagelse.dk'
Subject: Mulig ulovlig opfyldning i naturområde

 

Kære Slagelse Kommune

 

Jeg har iagttaget jordopfyldning tæt ved §3 området vist på nedenstående kort.

Skal anmode om, at i Kommunen via sin tilsynspligt ser nærmere på sagen.

 

 

 

20120510

 

20120510

 

 

20120531

 

 

Best regards/Venlig hilsen

Per Christensen

 

Per Christensen | Vardevej 8, 4200 Slagelse | Denmark | Phone 0045 60315310 | Mail; pc2@it.dk

 


WEBMASTER FIK EN MAIL FRA CHRISTIAN SKJOLDBORG DEN 23. DECEMBER 2011
 

Kære Poul Otto.

Tak for den fine hilsen. Det er 3 flotte billeder.

Håber du og konen har det godt.

Ang. ombudsmandens svar på husene ved Bankens mose , orker jeg ikke mere.

Julehilsen herfra og godt Nyt år.

Christian

 

 

 

VI FIK ET BREV FRA CHRISTIAN

 

SÅDAN LIGGER SAGEN LIGE NU

 

Nu ligger husene der på en kunstig jordvold og naturbeskyttet mose er forvandlet til byggegrunde.

 

Sådan noget kan kun lade sig gøre efter vor mening, når kommunen er aktiv medspiller og hjælper den driftige næringsdrivende. "Vi skal jo nusse om erhvervslivet" siger udvalgsformanden for Plan og Erhversudvalget, den tidligere Korsørborgmester Flemming Erichsen.

 

webmasters kommentar

Poul Otto Seidel

Fra: "Chr. P. Skjoldborg" <chr.p.skjoldborg@get2net.dk>

Til: "Ib Larsen" <iblarsen@dawc.dk>

Sendt: 7. januar 2011 12:05

Vedhæft: ombudm.skr.02-2010.18.doc; ombud- bilagsoversigt A- 2010.12.18.doc; ombud-bilagsoversigt B-

2010.12.18.doc; ombud-bilagsoversigt C-2010.12.18.doc; ombud-bilagsoversigt D-

2010.12.18.doc; ombud- bilagsoversigt E- 2010.12.18..doc

Emne: Stibjergvej 92 m.fl. Klage til Ombudsmanden

Side 1 af 1

17-01-2011

Hej Ib.

Først godt Nytår.

Dernæst kopi af klage til Ombudsmanden over myndighedernes behandling af sagen (Slagelse

kommune, Statsforvaltningen og reelt også Minjøcentret i Nykøbing F.). Klagen blev afleveret inden jul i

ht. skr. fra Ombudsmanden

Jeg sender kopi til dig, som DNs lokale representant og klager i forbindelse med terrænændringerne.

Dengang mente "man" ikke, at terrænet var ændret som vi påstod. Det forhold blev egentligt fastholdt af

Naturklagenævnet.

Som det ses ud af klagen var forholdene, som vi klagede over, rigtige - ifl. min klage og de fremsendte

bilag.

Jeg vedlægger ikke bilag i sagen, kun klage og bilagsopstillinger med bemærkninger.

Det er et trist resultat der pt. foreligger, og et dejligt og smukt landskabsområde ,og forøvrigt det sidste af

den slags i Korsørområdet, er delvist ødelagt.

Nu ligger der "rækkehuse på en asfalteret vold" i stedet. Husene vil blive brugt som helårshuse kan jeg

forstå, og det morsomme er, at det er agter man ikke at følge op på i SLK.

Jeg har ikke sendt kopi direkte til DN i København, men går ud fra, at det gør du, ellers bedes du venligst

lade mig det vide.

Nu må vi vente på Ombudsmandens videre skridt i sagen, men det er ikke noget kønt sagsforløb.

Hilsen Christian

 

 

 

Folketingets Ombudsmand

Gammeltorv 22

1457 København K

 

E-mail: post@ombudsmanden.dk                                                           Klampenborg, 2010.12.18

 

 

Vedr.:             KLAGE OVER AFGØRELSER TRUFFET AF SLAGELSE KOMMUNE OG STATSFORVALTNINGEN SJÆLLAND I FORBINDELSE MED UDSTYKNING OG OPFØRELSE AF 3 SOMMERHUSE, STIBJERGVEJ 92, 94 og 96, 4220 SLAGELSE KOMMUNE

 

                      Statsforvaltningen Sjælland. J.nr. 2007-712/112 herunder 1. afgørelse truffet 2008.09.30. Sagsbehandler Henrik Willadsen.

 

                      Slagelse kommune (SLK) og tidligere Korsør kommune. Der foreligger ikke direkte jour. eller sags nr. hos kommunen, kun sagsid. for div. skrivelser. Primær kontaktperson, afdelingsleder Jørgen Hovmand.

 

                      Miljøcenter Nykøbing F (NYK).J. nr. NYK-410-00558. Sagsbehandler Kristian Kjeldsen.

 

                      Naturklagenævnet (NKN). J.nr.NKN-33-03215 v/ afd. sek. Sally Hansen.

 

 

På baggrund af skrivelse fra Ombudsmanden 2010.10.22 og senest 2010.11.25 fremsendes hermed div. bilag i sagen. Der henvises til min skrivelse af 2010.11.19.

 

Bilagene er samlet i følgende emner:

 

A-    Generelt

B-    Udstykning

C-    Terrænregulering

D-    Afstande til vej og skel, bygningshøjder og niveauplaner.

E-    Div. bilag Statsforvaltningen, Naturklagenævnet mv.

 

Til de enkelte punkter er vedlagt en bilagsliste med bemærkninger for udvalgte punkter. Flere bilag er relevante for alle min klagepunkter, men er kun medtaget et sted.

Bilagene er mine originale bilag og desværre med mine interne bemærkninger. Det har ikke været muligt at fremstillet særligt sæt kopier. Såfremt det er muligt, bedes bilag venligst returneret ved sagens afslutning.

De fremsendte bilag er et uddrag, som jeg mener er relevant for vurderings af klagens forskellige punkter.

 

Ved nøjere gennemgang af bilag, herunder afgørelser fra Naturklagenævn og især Statsforvaltningen, mener jeg at kunne konstatere, at afgørelser er truffet uden at relevante bilag og fagligt korrekte oplysninger har været fremsendt fra SLK, og at afgørelserne dermed kan være baseret på forkerte forudsætninger. F.eks. forudsætter Statsforvaltningen i sin afgørelse pr. 2008.09.30 ang. terrænreguleringer, at SLK ikke har inddraget ulovlige kriterier og, at SLK har forholdt sig konkret til sagen. Desuden forudsætter Statsforvaltningen, at forhold nævnt i SLK afgørelse af 2008.01.14  punkt 2 og 5 er i overensstemmelse med de faktiske forhold på Stibjergvej 92, 94 og 96.

Disse centrale punkter har vi, naboer og undertegnede, Grundejerforeningen Stibjerg og Danmarks Naturfredningsforening (hvad angår området inden for standbeskyttelses linjen) klaget over i hele sagen. SLK har hele tiden påstået, at der kun er terrænreguleret +- 50 cm, som det også er forudsat i byggelovgivningen.

 

Der er vedlagt bilag – som tidligere er indgået i sagen, og som er fremsendt fra SLK. Vi /jeg har påvist, at SLKs påstand ikke er korrekt. Og vi har fremført, at SLK har svigtet gældende forvaltnings praksis ved ikke at angive de korrekte forhold. Påstande, som jeg og mine naboer ikke ville drømme om at fremsætte hvis det ikke var korrekt.

 

Derfor er vedlagt bilag nr. 22 D og 23 D med sammentegning af landinspektør angivne koter – efter terrænreguleringer ( bilag 24 C ) og koter før terrænregulering på hele området med de 3 sommerhuse. Nordligste del mangler dog i det fremsendte materiale fra SLK. Bilag er fremsendt fra SLK ved nabohøring og hvor vi påviste at der var påfyldt mellem 70- 135 cm jord. Bilaget viser at, SLK konsekvent har oplyst forkert om de faktiske terrænpåfyldninger, og dermed hele grundlaget for div. godkendelser om vinkelhusenes udformning, placering og højder.

 

Jeg mener derfor, at forudsætningerne for Statsforvaltningens afgørelse er forkerte og derfor medfører, at forvaltningens afgørelse ikke er korrekt ,og at Ombudsmandens grundlag for ikke at behandle forhold med terrænpåfyldninger har fyldestgørende.  

 

I forbindelse med baggrunden for selve udstykningen udstedt af Korsør kommune 2006.03.21 er den underskrevet og udstedt – ukorrekt- idet, man fejlagtigt har afkrydset, at forhold til anden lovgivning er overholdt. Det fremgår efterfølgende at det ikke har været tilfældet. Hvilket vi/jeg har påvist i hele sagens forløb og derfor også har klaget over udstykningen. (bilag 01 B)

 

Som nævnt efterfølgende, krævede udstykningen og bebyggelsen, som den er blevet projekteret og udført, at 2 naturbeskyttelseslinjer skulle flyttes, at hele grundarealet for de 3 sommerhusgrunde blev erklæret forurenet ca. 2,5 måned efter kommune erklæring, og at der ikke var problemer i forhold til anden lovgivning, herunder afgravning indenfor standbeskyttelseslinjen i indtil 2, 3 m dybde pga. forurening.

 

Jeg mener, efter gennemgang af afgørelsen fra Statsforvaltningen, (og måske også NKNs, som jeg ikke er i stand til at vurdere) at Statsforvaltningen IKKE har været i besiddelse af, eller opmærksom på Korsør kommunes erklæring, og dermed om grundlaget for selve udstykningen er korrekt. Det forhold har vi løbende klaget over.

Vi er opmærksomme på, at NKNs afgørelse omfatter selve forholdet til krav om lokalplan, medens øvrige forhold henhører under Statsforvaltningens ansvarsområde.

 

Jeg mener derfor at Statsforvaltningens afgørelse om tilladelse til udstykning i 3 sommerhusgrunde er tvivlsom.

Derfor har jeg klaget til ombudsmanden over udstykningen som den foreligger.

 

Selve udstykningen fra 2 til 3 sommerhus grunde er først ansøgt i ansøgning om byggetilladelse til SLK ifl. bilag af 2007.06.21 (bilag 03 C) og er efterfølgende endeligt approprieret 2009.01.19.

 

 

Jeg har forstået, at ombudsmanden mener :

-       at der på det fremsendte grundlag ikke, er udsigt til at kritisere myndighedernes afgørelse om udstykning i 3 grunde, som fastlagt af Slagelse kommune (SLK) pr 2009.01.19

-       at det ikke er muligt at foretage sig yderligere vedr. terrænreguleringer pga., at klage skal være indgivet ”inden et år efter, at forholdet er begået”. Der henvises til Statsforvaltningens afgørelse pr. 2008.09.30.

-       at Ombudsmanden ikke kan behandle klage om afstande til vej og skel, bygningshøjder og niveauplaner før der er klaget til anden forvaltningsmyndighed - Statsforvaltningen. Såfremt det måtte være tilfældet bedes bilag af kommunens og Statsforvaltningens afgørelser fremsendt.

 

Efterfølgende har jeg forsøgt at forenkle klageforholdet så godt som muligt selvom de enkelte klagepunkters sammenhæng er tæt forbundet, for at der er opført 3 sommerhuse på 3 grunde. Det sidste hus, Stibjergvej 92 er under opførelse d.d.

 

Der er anvendt følgende forkortelser:

CPS for Chr. P. Skjoldborg,

SLK for Slagelse kommune,

NKN for Naturklagenævnet,

DN for Danmarks Naturfredningsforening,

DKR  for ejer/entreprenør v/DKR Invest aps, Korsør

SAR for Søren Arild Rasmussen

NYK for Miljøcentret i Nykøbing F.

 

 

A GENERELT

 

Det skal kort anføres, at jeg og mine naboer ikke har klaget over at det oprindelige matr.nr. 9ao, på ca. 5.500 m2, er udlagt til sommerhusområde, samt at der kunne opføres 1 eller evt. 2 sommerhuse. Det har vi været vidende om siden ca. 1967. Vi var dog af den formening, at de vedtægter der er gældende for Grundejerforeningen Stibjerg, var gældende. Det har efterfølgende vist sig, at disse vedtægterne ikke var blevet tinglyst på grunden ved tilladelse til sommerhusområde.

 

Vi har klaget over, at SLK har givet, den nye ejer af arealet entreprenør/DKR Invest aps tilladelse til at ”presse” 3 sommerhuse ind på grunden.

 

For at dette kan gennemføres, har det har været nødvendigt at give 8væsentlige dispensationer og retslige lovliggørelser, for at udstykningen og byggeriet kan gennemføres til skade for landskabet og naboernes ejendomme og deres værdi. Se venligst vores angivelser og påstande/klager over ” at selvtægt betaler sig”.

 

Ang. terrænpåfyldninger har vi fra dag ét, klaget over dette forhold. Vi/jeg har været i den helt usædvanlige situation – løbende - at kunne påpege at SLK gav forkerte oplysninger om de faktiske og tidligere koter og dermed terrænpåfyldninger. Statsforvaltningen forudsætter i sin afgørelse 2008.09.30, at SLKs angivelser er korrekte. Det er der før og efterfølgende klaget over ikke er tilfældet.

På den baggrund vil vi påpege, at Statsforvaltningens afgørelse ang. terrænarbejder reelt er afsagt på – tvivlsomt juridisk grundlag. Desuden har jeg/vi - jf. SLKs løbende skrivelser - ikke kunnet klage over terrænkoter og terrænarbejder før endelig byggetilladelse forelå, hvilket var pr. 2009.05.15.

 

Der er heller ikke klaget over ”byggeretten”, men over, at byggelovgivningen og BR 08 (som nu anvendes i sagen) ikke overholdes, og at det ikke ligger indenfor gældende forvaltnings praksis, at der gives så væsentlige fravigelser fra gældende lovgivning, som tilfældet er.

Der er klaget over, at projekt med vinkelhuse ikke følger lovgivningen.Det har f.eks. medført at 2 huse ligger ca. 2,50 m for tæt på naboernes skel.

 

Som det fremgår af efterfølgende bemærkninger og bilag er der klaget over – bygningshøjder, afstande til vej og skel, samt niveauplaner. Det er forhold der betragtes som vigtige.

 

Der er klaget over forholdene til Statsforvaltningen i klage senest pr.  2009.04.08. I følge Statsforvaltningens seneste afgørelse 2010.04.22 behandles/ afgøres der overhovedet intet angående disse væsentlige klagepunkter.

 

I min skrivelse til Statsforvaltningen 2010.07.18 gør jeg opmærksom på, at anførte klagepunkter ikke er blevet behandlet/afgjort og anmoder om dette senest inden 4 uger. I modsat fald vil jeg indbringe sagen for Ombudsmanden.

Der kom aldrig svar.

 

Det skal anføres, at vi før Statsforvaltningens afgørelse havde rykket for svar 4 gange og ventet ca. 1 år.

 

Jeg forudsætter, at Ombudsmanden er i besiddelse af de skrivelser som jeg tidligere har fremsendt pr ma

 B UDSTYKNING

 

I forbindelse med udstykning i 3 sommerhusgrunde har jeg og mine naboer grundlæggende gjort gældende, at udstykningen alene kunne gennemføres, såfremt grundareal indenfor standbeskyttelseslinjen - § 15 linjen – kunne medregnes på Stibjergvej 96.

 

Hele arealet bliver, som nævnt flere gange, 2,5 måned efter at Korsør kommune 2006.03.21 (bilag 01 B) udarbejder erklæring om udstykning, erklæret forurenet og kan derfor ikke bebygges. I mod sat fald skal grunden renses, således at den atter kan udtages af registret over forurenede grunde i Danmark.

 

I ht. til skrivelser fra NYK og senere NKN gøres der udtrykkeligt opmærksom på, at forvaltning af områder indenfor standbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Dvs., at en bygherre aldrig ville få tilladelse til, at foretage afgravninger på et område, som er beliggende inde for § 15-linjen således, at det kan indgå arealmæssigt i en grund til opførelse af et sommerhus.

 

Det er og har været min og også mine naboers påstand, at DKR som entreprenør og invester har været fuldt bevidst om dette forhold og derfor IKKE har søgt tilladelse til afgravning inden for  § 15 linjen, før udgravningen blev hurtigt udført med meget store gravemaskiner og al jord blev kørt sammen i en stor bunke.  Vi klagede til SLK og øvrige myndigheder indenfor 24 timer og bad om omgående indgriben, men ingen myndighed ville gribe ind, herunder SLK.

 

Herved opstod det såkaldte ”irreversible forhold”  OG DERMED GRUNDLAGET FOR, AT AREALET INDEN FOR  § 15 LINJEN KUNNE INDGÅ SOM EN NØDVENDIG FORUDSÆTNING FOR UDSTYKNING TIL 3 GRUNDE.

 

Og dette er det grundlæggende punkt i min og naboernes klager over selve udstykningen til 3 sommerhusgrunde.

 

Dette forhold forværres, idet DKR udfører en ”jordvold” således, at der skabes havudsigt fra vinkelhusene, til stor skade for landskabet og naboerne og deres ejendomme.

 

Det er i den forbindelse, at jeg yderligere klagede til borgmester Lis Tribler og bad kommunen om at gribe  omgående ind i sagen,  samt anførte, at ”selvtægt betaler sig, idet man efterfølgende får tilgivelse/tilladelse”.  Det skal bemærkes, at SLK og Statsforvaltningen er myndigheder ang. tilladelse til udstykning, ifl. NKNs afgørelse.

 

I Vest Sjællands Amts tilladelse til bortkørsel og behandling af forurenet jord, er klart anført, at der skal indhentes tilladelse FØR arbejder igangsættes - herunder inden for § 15 linjen. Det er det vi påstår, man ikke kan opnå ifl. lovgivningen og gældende forvaltningspraksis.

 

Efterfølgende er angivet, at tilladelsen til udstykningen har medført – eller er fulgt op med – afvigelser på vigtige forhold ang. terræn, højde på bygninger og afstandsforhold.

 

SLK og Statsforvaltningen godkender disse afvigelser, som SLK anser for nødvendige for at gennemføre de 3 sommerhuse. Jeg/vi har klaget over dette problemkompleks.

 

 

C TERRÆNREGULERING

 

Ombudsmanden angiver, at han ikke har mulighed for at foretage sig noget vedr. spørgsmål om terrænreguleringer med henvisning til ”inden et år efter forholdet er begået”.

 

Jeg skal derfor gøre opmærksom på følgende:

 

-       SLK henviser gentagne gange i sagens forløb til, f.eks. også bilag 03 D, at en grundejer ikke er forpligtet til at søge godkendelse af terrænregulering (bilag 04 C). SLK kan påbyde ændring af udførte terrænreguleringer. Jeg skal gøre opmærksom på, at der løbende er udført kraftige terrænændringer og så sent som 2009.04.14 (bilag 20 C). Se desuden bilag 04 C.

-       Jeg og mine naboer har således ikke haft mulighed for at klage til Statsforvaltningen og herunder indbringe sagen for Ombudsmanden før. Vi klagede til Statsforvaltningen 2009.04.08 samt anmodede – i 4 rykkerskrivelser om, hvornår der kunne forventes en afgørelse. Denne kom den 2010.04.22., altså 1 år efter.

Først herefter kunne vi indbringe sagen til Ombudsmanden. På den baggrund anmoder jeg venligst Ombudsmanden om at genvurdere forholdet.

-       SLK har i sagen haft forskellige angivelser om terrænpåfyldninger. Må max være 0,5 m over oprindelige terræn (bilag 02 C). Projektet anfører, at terræn bibeholdes eller 10-40 cm ”hævning” af arealet (bilag 03 C) I samme bilag henvises til, at kloak til mose ”kræver at kloakledning placeres 1 m over grundvandstand og 1 m jorddække”.

-       SLK fremsender skrivelse, hvor begrundelsen for påfyldning af terræn nu er stormflod. (bilag 07 C).

-       SLK angiver/godkender, at DKR kun har opfyldt arealet med jord svarende til 40 cm. (bilag 16 C) ifl. jordberegninger, og at arealet er reguleret +/- 50 cm. (Jeg har ikke de nødvendige forudsætninger til at forstå relationen mellem disse angivelser).! I bilag 16 C er vedlagt koteplan benævnt ”bilag 2” i SLKs skrivelse. Dvs. SLK har hele tiden kendt de rette koteforhold før udstykningen.

-       SAR fremsender skr. til Statsforvaltningen med foto –før og efter de første store terrænpåfyldninger.(bilag 18 C). Her ses klart og tydeligt terræn før, (hvor terræn svarer til de lige nævnte koteforhold) og hvor SLK påstår, at der kun er påfyldt max, +/- 50 cm, men ifl. bilag 16 C, kun 40 cm i gennemsnit !!.

-       Landinspektørplan pr 2007.08.24/11.27 (bilag 09C) og landinspektørplan pr. 2009.09.15, modtaget fra SLK 2010.11.26,(bilag 24 C) set i relation til terrænplan med koter før udstykning modtaget fra SLK i forbindelse med nabohøring (bilag 16 C) viser, at naboernes og mine angivelser er korrekte ang. terrænpåfyldninger mellem 0,7 m til 1,30 m over oprindelige terræn ,og at SLKs oplysninger IKKE er korrekte. I den forbindelse har vi påstået forvaltningssvigt.

-       Det er på den baggrund, at jeg atter mener, at Statsforvaltningens afgørelser er afgivet på et forkert grundlag, og hvorfor jeg har indbragt afgørelserne til Ombudsmanden.

-       SLK angiver i baggrundsmateriale til udvalgsmøde i SLK, at SLK ” i særlige tilfælde kan godkende overskridelse på højder på max. 0,5 m og, at man ønsker at ”ligge absolut fri af stormflodtrusselen”. Den egentlig årsag til terrænpåfyldningerne angives efterfølgende som, ” Hertil kommer ønsket om at undgå pumpning af Spildevand”. (bilag 14 D). DETTE ER EN VIGTIG FORUDSÆTNING FOR AT DER KAN BYGGES 3 HUSE, HVOR KLOAK LEDES VIA TANKE UD I MOSEOMRÅDET, OG AT KORSØR KOMMUNE BURDE HAVE FORUDSET DENNE FORUDSÆTNING VED ERKLÆRING 2006.03.21.!!

-       SLK notatark (bilag15 A) angiver, at DKR pr. 2009.04.16 angiver, at han ikke kan gennemføre byggeriet hvis hans krav om opfyldning af terræn ikke godkendes.!!

 

 

D AFSTAND TIL VEJ/SKEL, BYGNINGSHØJDER, NIVEAUPLANER

 

Ombudsmanden angiver, at han ikke kan behandle klager, før disse har været indbragt for anden forvaltningsmyndighed, samt at denne har truffet en afgørelse.

 

2009.04.09 (bilag 16 D) klager CPS og naboerne til Statsforvaltningen. Der klages bl.a. over afstande til vej/skel, bygningshøjder og niveauplaner. Se bl.a. side 3. Jeg/vi mener, at vi klart og tydeligt har klaget over disse – for os naboer – meget centrale forhold.

Problemet er, at Statsforvaltningen IKKE har besvaret/afgjort de forhold (bilag 20 D af 2010.04.22), som vi har klaget over.

 

2010.05.19 (bilag 21 D) gør jeg indsigelse over den – efter min/vores opfattelse – manglende og ukorrekte besvarelse/afgørelse og beder venligst Statsforvaltningen om, inden 4 uger, at tage stilling til vores klagepunkter, som ikke er besvaret. I modsat fald vil sagen blive indbragt for Ombudsmanden, hvilket jeg har gjort.

Jeg har endog gjort særlig opmærksom på manglende afgørelser på de i dette afsnit anførte klageforhold.

 

Jeg er opmærksom på, at sagen er kompleks, men den burde dog være til at overskue for Statsforvaltningen. Der kan derfor ikke være tale om en forglemmelse, da vi som sagt har gjort opmærksom på manglende behandling.

 

Vi kan kun konstatere, at Statsforvaltningen ikke finder anledning til at besvare vores henvendelse, hvorfor jeg indbragt også dette forhold til Ombudsmanden og så hurtigt som muligt pr. 2010.07.18.

 

Det grundlæggende problemkompleks er:

 

 

AFSTANDE TIL VEJ OG DERMED NABO SKEL.

-       DKR ønsker, og fremsender projekt til i sidste omgang 3 VINKELHUSE på et byggeområde på ca. 19 i bredden og en bygningsbredde på 11,2 m (bilag 08 D). Projektet med vinkelhuse fastholdes i hele sagsforløbet. Det skal anføres til orientering, at et almindeligt ”4-kantet” LÆNGEHUS – som der er flest af i Danmark - ville kunne opføres med overholdelse af afstande i såvel det gamle som det nye bygningsreglement.

-       BR 08 træder i kraft feb. 2008, hvorfor SLK – i øvrigt efter forslag fra Statsforvaltningen - ændrer tidligere beslutninger og nu anvender BR 08, idet vejareal nu kan indgå i min. grundstørrelsen på 1200 m2. MEN SAMTIDIG ÆNDRES AFSTAND TIL VEJ I BR 08 TIL 5,0 M. LOVGIVERNE HAR IKKE FORESLÅET DENNE ÆNDRIG FOR SJOV, MEN FOR AT SIKRE, AT DER IKKE FINDER EN ”FORSLUMRING/FORTÆTNING STED I SOMMERHUSOMRÅDER. (bilag 01 D, ctr. Bilag 07 D af 2009.02.06, bilag 10 D, bilag 11 D, bilag 13 D)

-       SLK angiver i resume af udvalgsmøde 2009.03.05 (bilag 14 D) at ”byggeretten ikke kan overholdes, da sommerhuse ønskes som vinkelhuse”!!!

Dette er meget centralt i sagen. SLK henviser til BR 08 kap. 2.7. og 2.7.4 stk.1. NB: Dette kapitel har INTET med byggeretten at gøre. Tværtimod, der angives hvad der skal være opfyldt for at der gives byggetilladelse. Det angives, at ” kommunalbestyrelsen ikke kan nægte at godkende en bygnings etageareal, højde og afstandsforhold, når betingelserne i nr. 1-3 er opfyldt” (se venligt BR 08). Jeg og mine naboer har krævet disse punkter overholdt i BR 08.

 

-       VI HAR – SOM ANFØRT MANGE GANGE - IKKE KLAGET OVER BYGGERETTEN, MEN KLAGET OVER, AT SLK IKKE OVERHOLDER BYGGELOVGIVNINGEN VED GODKENDELSE AF BYGGERIET, SAMT AT DER IKKE I LOVGIVNINGEN ER GRUNDLAG FOR, AT SLK KAN FRAVIGE LOVGIVNINGEN MED HENVISNING TIL ”HELHEDSVIRKNINGEN”. Der henvises til BR 08 kap. 2.7. stk. 1.

-       Såfremt SLK som bygningsmyndighed kan fravige afstandsforhold med ca.2, 5m, som tilfældet er, vil det fuldstændig underminere BR 08 på helt centrale punkter til skade for hensigten med lovgivning  og beskyttelse af andre borgere og til skade for værdien og herlighedsværdien af  i dette tilfælde vores ejendomme og landskabet med beskyttede § 3 og §15 områder.

 

-       Statsforvaltningen omtaler alene forhold om grundstørrelser i ht. BR 08 kap.2.7.5. (bilag 20 D) og det er derfor vi har klaget over Statsforvaltningens afgørelse til Ombudsmanden.

 

-       SLK begrunder sin tilladelse til at afstand til vej og dermed naboernes skel fraviges med, at ”trafikbelastningen til de 3 grunde er lille”.!!

 

 

BYGNINGSHØJDER, NIVEAUPLANER.

 

Som tidligere anført er 8 væsentlige fravigelser fra gældende byggelovgivning og lov om div. miljøforhold og omlægning af § 3 og § 15 linjer tæt forbundne med, at byggeriet med 3 sommerhuse og grunde nu næsten er gennemført.    

 

Det skal anføres, at bygningshøjder og placering og forståelse af anvendelsen af niveauplaner er angivet i nuværende og tidligere bygningsreglementer (BR) Se venligst bl.a. BR 08 bilag 1, B 1.1.4. og B. 1.1.1.5.

 

Efterfølgende er der for de 3 sommerhuse, Stibjergvej 92, 94 og 96 af mig sammenstillet de forskellige koteforhold til Ombudsmandens orientering. Det viser, at mine og mine naboers påstande om, at SLK løbende har fejlinformeret om de faktiske/ reelle forhold, og efter vores opfattelse, alene til at fremme et byggefirmas/investors økonomiske interesser.

 

Statsforvaltningen har forudsat, at SLKs oplysninger er korrekte, og det er de ikke. Derfor mener jeg endnu engang at Statsforvaltningens 2 afgørelser er truffet på forkerte forudsætninger og derfor ikke kan være gældende.

Jeg skal ikke undlade at gøre opmærksom, at det er lidt personligt belastende i flere år at påstå, at myndigheder ikke forholder sig korrekt til sandheden, og at hverken Statsforvaltningen eller SLK har forholdt sig fagligt korrekt til vores klager.

 

-       SLK angiver i skr. til DKR,(bilag 16 C) at sokkel/gulvkote i kote 2,00 anbefales. I samme skrivelse er niveuaplaner for Stibjergvej 92, 94 og 96 angivet til kote 1,75, 1,50 og kote 2,11. Samtidig angives, at der senest 6 md. efter færdig terrænregulering skal fremsendes plan fra landinspektør (bilag 24 D). Den er modtaget fra SLK 2010.11.25. I bilag 16 C angiver SLK igen forhold om +/- 0,5 m. Fremstår teknisk ”forblommet”. Årsagen kan jeg ikke vurdere, andet end at det er bevidst.

-       CPS har udarbejdet bilag 25 D og bilag 26 D pr. 2010.12.14. som viser koter, niveauplaner og bygningshøjder for de 3 grunde, Stibjergvej 92, 94 og 96.

Der er anvendt følgende betegnelser:

TK = terrænkoter som SLK godkender, senest i byggetilladelse 2009.05.15, bilag 19 D.

SK = sokkelkote/gulvkote som SLK har angivet/godkendt senest i byggetilladelse, bilag 19 D.

NPK = kote for niveauplan som SLK har angivet, senest i bilag 19 D.

Blå skrift i cirkel = de oprindelige højdekurver. (Er angivet til vejledning for Ombudsmanden, idet oprindelige tal på kotekortet (bilag 16 C), som er fremsendt fra SLK, kan forekomme lidt utydelige for en ikke fagmand).

Rød skrift med understreg = færdige terrænkoter ifl. Bilag 24 C, opmålt af landinspektør.

Sort skrift i firkant = niveauplan angivet af SLK, senest i bilag 19 D.

 

Nr. 92.

På bilag 25 D viser koteangivelserne følgende:

NPK er kote 1,75. Landinspektør opmålinger bilag 24 C viser koter 2,36 og 2,46 i nærheden af bygningen.  Det viser, at niveauplan ligger ca.70 cm under faktisk opfyldt terræn. TK er angivet til 2,55. Oprindeligt terræn hvor bygning er placeret, er i kote ca. 1,50 til kote 2,00.

SK i kote 2,75 ligger 1,0 m over niveauplan.

 

På grund af jordpåfyldingerne er der udført skrænt ned til grundens vestskel, (svarende til naturbeskyttelseslinjen - § 3 linjen og § 15 linjen.) Bilag 24 C viser, at der i forhold til laveste sted kote 1.26 er udført skrænt med en højde mellem 1,10 og 1,20 m.

 

DVS TERRÆNPÅFYLDNINGER MELLEM 0,70 M OG 1,20 M. HVILKET VIL SIGE, AT VORES PÅSTANDE OG KLAGER HELE TIDEN HAR VÆRET FAGLIGT KORREKTE, MEN ER BLEVET AFVIST.

 

I Partshøring 2009.02.06 (bilag 08 D) – som vi som naboer klagede over- viser bilaget med bygningshøjder for de 3 sommerhuse, at den lovlige bygningshøjde på 3,0 m er overskredet med 70 cm. på Stibjergvej 92.

 

Jeg går ud fra at de fremsendte snittegninger fra SLK er korrekt angivet. Der foreligger ikke et rigtigt bygningssnit, hvor angivne bygningshøjder kan kontrolleres.

 

Overskridelse af bygningshøjderne har SLK ikke tidligere gjort tydelig opmærksom på, men først  2009.02.06 ved parthøring. Dermed er selv de forudsætninger, som SLK selv har fastlagt pr. 2008.01.14 (bilag 16 C) ikke overholdt. Se venligst Statsforvaltningens 2 afgørelser 2008.09.30 og 2010.04.22 . Et forvaltningsforløb som det er svært at finde ord for.

Resultatet er, som nævnt tidligere, at BR 08 ikke er overholdt ang. lovlige bygningshøjder. Resultatet er, at vi som naboer har fået vores udsigt mod landskabet yderligere stærkt forringet, ja ødelagt.

Hertil kommer ødelæggelse af den landskabelige værdi, som jeg og vi naboer ikke er klageberettiget i. Derfor klager jeg over, at SLK ikke har lovligt grundlag – og ifl. gældende forvaltningspraksis - til at godkende af fravigelsen af BR 08s krav om bygningshøjder på det foreliggende grundlag.

 

 

 

Nr. 94.

For nr. 94 gør følgende sig gældende:

NPK er kote 1,50. Landinspektør opmåling bilag 24 C viser koter 2,43 og 2,13. Det viser, at niveauplan ligger mellem 63 cm og 93 cm under opfyldt terræn. TK er angivet til kote 2,30.

Oprindeligt terræn hvor bygning er placeret er i kote ca.1,00. Se venligst foto i bilag 18 C og fotos bilag 24 D.

SK i kote 2,40 ligger 0,90 m over niveauplan.

 

På grund af terrænpåfyldninger er der udført skrænt ned til grundens vestskel, (svarende til naturbeskyttelseslinjen- § 3 linjen og § 15 linjen.) Bilag 24 C viser, at der i forhold til laveste sted kote 0,32 er udført skrænt med en højde på mellem 1,81 og 2,11m. Langs vestskel og i § 3 linjen er koten gennemsnitlig ca. 0,70 m.

 

DVS TERRÆNPÅFYLDNINGER MELLEM 0,93 M OG 1,13 M. HVILKET VIL SIGE, AT VORES PÅSTANDE OG KLAGER ER FAGLIGT KORREKTE. JEG HAR TIDLIGERE I SAGEN ANGIVET PÅFYLDNINGER UD FOR MIN EJENDOM, TVÆRAGER 3, TIL MELLEM 0,70 – 1,25 M BASERET PÅ 45 ÅRS KENDSKAB, FOTOS OG ”EGNE AMATØR OPMÅLINGER”.

 

I Partshøring 2009.02.06 (bilag 08 D) – som vi som naboer klagede over- viser bilaget med bygningshøjder for de 3 sommerhuse, at den lovlige bygningshøjde på 3,0 m er overskredet med 60 cm på Stibjergvej 94.

 

De 2 sidste afsnit under nr. 92 er gældende for nr. 94

 

 

Nr.96.

For nr. 96 gør følgende sig gældende:

NPK er kote 2,11. Landinspektør opmåling bilag 24 C viser koter i nærheden af bygningen 2,65, 2,87 og 2,73. Det viser, at niveauplan ligger mellem 54 cm og 77 cm under opfyldt terræn. TK er angivet til kote 2,85.

Oprindeligt terræn hvor bygning er placeret er i kote ca. 1.50 -2,00.

SK i kote 2,40 ligger 0,90 m over niveauplan.

 

På grund af terrænpåfyldninger er der udført skrænt ned til grundens vestskel, (svarende til naturbeskyttelseslinjen - § 3 linjen og § 15 linjen.) Bilag 24 C viser, at der i forhold til laveste sted kote 0,73 er udført skrænt på ca. 1,92 m. Langs vestskel og i § 3 linjen er koten gennemsnitlig ca. 0,70 m.

 

DVS TERRÆNPÅFYLDNINGER MELLEM 0,93 M OG 1,65 M. HVILKET VIL SIGE, AT VORES PÅSTANDE OG KLAGER ER FAGLIGT KORREKTE. JEG OG MINE NABOER HAR TIDLIGERE I SAGEN ANGIVET PÅFYLDDNINGER TIL MELLEM 0,90-1,35 M.

 

I Partshøring 2009.02.06 (bilag 08 D) – som vi som naboer klagede over- viser bilaget med bygningshøjder for de 3 sommerhuse, at den lovlige bygningshøjde på 3,0 m er overskredet med 69 cm på Stibjergvej 96.

 

De 2 sidste afsnit anført for nr. 92 og 94 er også gældende for nr. 96.

 

Delareal af nr. 96 indenfor strandbeskyttelseslinjen:

På arealet inden for strandbeskyttelseslinjen - § 15- linjen – på nr. 96 er arealet blevet ”jævnet” og opfyldt. Der angives kote 2,80 og 2,38. Der er ifl. Bilag 24 C og kotekort med oprindelige koter (1,50 kotelinie og 2,0 kotelinje), fremsendt fra SLK, påfyldt ca. 0,8 m jord på området.

 

Miljøcentret i Nykøbing F og senere Naturklagenævnet – skønnede - ud fra fotos fremsendt fra mig, og mine naboer v/ Grundejerforeningen Stibjerg samt Danmarks Naturfredningsforening, at der ikke var foretaget jordpåfyldninger, som påstået af Grundejerforeningen og DN.

 

Det viser sig - som der er klaget over- at der på grund af jordpåfyldninger, er udført skrænt ned til grundens vestskel, (svarende til naturbeskyttelseslinjen - § 3 linjen og § 15 linjen.) Bilag 24 C viser, at der i forhold til lavere koter på ca. 0,65 er udført skrænt på ca. 1,70 m. Topkote på skrænt er anført til 2,38/2,42 på bilag 24 C.

 

DVS, AT DER ER UDFØRT TERRÆNPÅFYLDNINGER SOM VI HAR PÅSTÅET OG KLAGET OVER. DETTE MEDFØRER, EFTER MIN OPFATTELSE, AT FORUDSÆTNINGERNE FOR DEN RETSLIGE LOVLIGGØRELSE ER FORETAGET PÅ ET FORKERT GRUNDLAG OG IKKE KAN VÆRE GÆLDENDE.

 

Da DN og grundejerforeningen Stibjerg er de klageberettigede parter, fremsendes der derfor kopi af denne skrivelse til de 2 nævnte parter. Begge parter har i deres klager krævet arealet tilbageført til de oprindelige koter.

 

De angivne forhold er anført på bilag 25 D og 26 D. Da de anførte beregninger klart viser, at vores tidligere klager og påstande er fagligt korrekte og at SLK i hele sagens forløb har fordrejet disse faktiske forhold med henvisning til at der max. er påfyldt 40 cm i gennemsnit og terrænet er reguleret +/- 50 cm, er SLKs afgørelse om tilladelse en overskridelse af bygningshøjderne på ca. 70 cm målt fra niveauplanerne ikke er lovlig i ht. gældende lovgivning.

 

Vores klager over terrænpåfyldninger og overskridelse af bygningshøjder er blevet tilbagevist, og helt grundlæggende har Statsforvaltningen ikke taget stilling/afgjort til vores klagepunkter.

 

Da bygningerne og deres placering for tæt på vej og skel og bygningernes overskridelse af lovgivningshøjder for sommerhuse har meget markant indflydelse på landskabsrummet og moseområdet og kysten og vores ejendomme og herlighedsværdien har jeg/vi krævet området/terrænet og bygningerne tilbageført og opført efter byggelovgivningen som er gældende for resten af Danmark.

 

Som nævnt krævede også DN, at området indenfor strandbeskyttelseslinjen på nr. 96, blev tilbageført til oprindelige forhold.

 

Jeg har allerede fra min første skrivelse til SLK (bilag 01 A) anført, at såfremt der videre i sagsforløbet blev truffet afgørelse i sagen, som gik imod SLK, og SLK efterfølgende ville påkalde sig henvisning til proportionalitetshensyn, ville jeg betragte det som at SLK havde handlet i ond tro i sagen. SLK har senere i sagens forløb anført, at man ikke forstod hvad der menes med denne bemærkning.

 

Sagen forløb langt værre end jeg havde forestillet mig.!!

 

 

 

Venlig hilsen

 

Chr. P. Skjoldborg

 

 

Kopi sendes til Danmarks Naturfredningsforening og Grundejerforeningen Stibjerg

 

 

webmaster har udeladt alle bilagsoversigterne, der er rigeligt med læsestof.

 

 

 

Sidste nyt i sagen

Efter et år er Statsforvaltningen

 - som er tilsynsmyndighed for Slagelse kommune -

endelig kommet med en afgørelse den 22. april 2010

 

Torsdag den 20 maj 2010

Hej Poul

 

Hermed kopi af forvaltningens afgørelse. Utroligt dårligt juridiske arbejde. Det er trist, at en statsforvaltning ikke kan gøre det bedre.
Det er ok med jeres hjemmeside. Måske kan folk se hvordan livet er skruet sammen.
 
Hertil kommer, at det hele hviler på selvtægt, som efterfølgende blev retsligt lovliggjort pga. irreversible forhold.

 

Man gør meget for at tilfredsstille det lokale erhvevsliv!! men det var jo også det,  som udvalgsformanden Anders Nielsen sagde " jeg er til stede for at varetage det lokale erhverslivs interesser." Det er en rigtig lokalpolitiker.
 
Hilsen Chr. 
 

Det er indlysende, at man ikke er tilfreds med afgørelsen. Man beder derfor Statsforvaltningen lige overveje sin afgørelse og herefter agter man, at gå til Ombudsmandsinstitutionen med sagerne.

 

 

 

 

Statsforvaltningen Sjælland

Dronningensgade 30,

4800 Nykøbing F.

 

Att. Henrik Willadsen og dir. Vibeke Larsen                                             Klampenborg, 2010.05.19

 

 

Sendes kun som mail:

sjaelland@statsforvaltningen.dk

 

 

 

Vedr.:            

Klage vedr. Stibjergvej 92 mfl., Korsør, Slagelse kommune.

Statsforvaltningens jour. Nr. 2007-712/112, herunder afgørelse af 2008.09.30

 

INDSIGELSE MOD STATSFORVALTNINGENS AFGØRELSE AF 2010.04.22

 

                                                                                           

Jeg/vi skal hermed anerkende modtagelsen af Statsforvaltningens afgørelse af 2010.04.22

 

Som det fremgår af det efterfølgende, er der på ingen måde hverken nævnt eller taget stilling til vores anbringender.

Endvidere er væsentlige grundlæggende forvaltningsretlige principper tilsidesat.

 

Der er ingen henvisninger til lovgrundlag, bekendtgørelser, vejledninger mv. af relevans for  klagepunkterne.

 

Der er heller ikke anført den mindste begrundelse for afgørelsen. Som det må være forvaltningen bekendt, kan en sådan ikke undlades, med mindre klager får 100% medhold.

 

Derfor vil sagen blive videresendt til Ombudsmanden.

 

Statsforvaltningen bedes venligst meddele mig inden 10 dage, om man agter at ændre sin afgørelse. Såfremt Statsforvaltningen vil ændre sin afgørelse, bedes denne venligst modtaget inden 4 uger fra modtagelse af denne skrivelse.

 

Da Statsforvaltningen, trods et omfattende sagsmateriale tilvejebragt af mig, ikke synes at have overskuet sagens klagepunkter og dens substans, samt afgørelsens betydning for forvaltningen af det nye BR 08 fremover, skal nedenstående kort anføres:

 

a.     Byggeret. Afgørelsen er primært koncentreret om dette punkt. Der er ikke klaget over selve byggeretten, som angivet i BR08, men vi klager over, at byggelovgivningen ikke følges på vigtige centrale punkter. Det skal anføres, at man gennemfører det helt samme projekt, som forelå før BR08s ikrafttrædelse, da forvaltningen tidligere behandlede sagen. Se tidligere klagepunkter.

 

b.    Afstand til vej og skel. Afstand til vej blev ændret til 5m i forbindelse med den nye BR08s ændring om, at vejareal kunne indgå i grundareal på min. 1200 m2. Dette vigtige og centrale punkt er ikke overholdt. Det har medført at bygninger er ulovligt placeret ca. 2,50 m for tæt på naboernes skel. (Ifl. Slagelse kommune 2, 47 m). Det er en helt utrolig forringelse af naboernes forhold og medfører forslumring. Se tidligere indsendte fotos.

 

Såfremt en kommunal myndighed kan fravige afstandsforhold på ca. 2,5 m vil nugældende lovgivning være uden betydning. Havde man ændret på husenes placering og udformning – så husene ikke havde en ”vinelknast”- fandtes problemet ikke.

”Lovgivningen” er i denne sag blevet tilpasset byggeriet og ikke omvendt. Se tidligere klagepunkter.

 

c.     Bygningshøjder og niveauplaner. Bygningernes højder over niveauplaner, som Slagelse kommune selv har fastlagt og sagt skal være gældende, overholdes ikke, og højder overskrides med ca. 70 cm.over de nye terrænpåfyldninger. Se tidligere klagepunkter.

 

d.    Terrænpåfyldninger. Statsforvaltningen angiver, at man tiltræder kommunens afgørelse ang. terrænpåfyldninger i h. t. afgørelse af 2008.09.30 og dermed ikke har yderligere at tilføje i sagen.

 

Der skal gøres opmærksom på, at specielt i forbindelse med dette forhold har kommunen direkte angivet fejlagtige oplysninger, ja man kan sige løjet.

Kommunen begrunder tilladelsen til terrænpåfyldninger med henvisning til gældende stormflodskote.

Denne er imidlertid ikke gældende for dette kystområde hvor der bygges, idet terræn langs kysten er placeret højere.

 

Dette alvorlige forvaltningssvigt har vi også påklaget. Dette anbringende er heller ikke anført i afgørelsen. Se tidligere klagepunkter.

 

e.     Overholdelse af lovgivningen. Statsforvaltningen angiver, at man kan tiltræde kommunens betragtninger om, at afgørelser er truffet i h. t. tidligere og nugældende lovgivning og henviser i den forbindelse til Byggelovens § 17.

Vejledning i forståelse af denne henvisning bedes venligst meddelt.

Vi klager over, at lovgivningen ikke er overholdt.

 

I den forbindelse skal jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at Statsforvaltningen i sin afgørelse af 2008.09.30 forudsætter at kommunen har sikret sig, at de faktiske forhold er i overensstemmelse med kommunen afgørelse.

Dette er imidlertid ikke tilfældet. Se tidligere klagepunkter.

 

 

Afsluttende bemærkninger.

Det tilføjes, at forvaltningen har haft 1 år ( 2009.04.08), siden sidste opsummerende klage, hvor jeg oplyste, at der ikke ville fremkomme yderligere oplysninger og anmodede forvaltningen om at fremme en afgørelse, idet byggeriet var igangsat.

 

Efter adskillige rykkere er resultatet en afgørelse på ca. 2 sider, hvor indholdet er ganske ufuldstændigt og nærmest irrelevant. Afgørelsen, som er tilsendt mig, indeholder et mildt sagt yderst sporadisk og tilfældigt udpluk af sagens forløb, fakta og anbringender, og vil som anført blive indbragt for Ombudsmanden senest om 4 uger.

 

Venlig hilsen

 

Chr. P. Skjoldborg.

 

Kopi sendt til:

Søren A. Rasmussen

Lise A. Rasmussen

Johnny Grauengaard

Christina Grauengaard,

Anni Skak og Bjarne Jensen

Grundejerforeningen Stibjerg v/ Jens Bruun

Leif Rasmussen

Keld Rasmussen

Jack Malmgren

Annette Rasmussen,

 

samt:

Slagelse kommune att. Jørgen Hovmand sags id: 2007-024737

 

Nu afventer vi så det videre forløb i sagen.

 

Overgreb på naturbeskyttet  §3 område i Bankes mose

 

NY SELVTÆGT

OG TERRÆNPÅFYLDNINGER PÅ AREAL INDENFOR

300 M STRANDBESKYTTELSELINIE LANGS STIGBJERGVEJ

 

Det er desuden kommet dertil, at Dannie K. Rasmussen har fysisk angrebet en af mine naboer i sidste uge og lovet " jeg skal smadre dig, osv." Det er anmeldt til Politiet. Hertil kommer at DKR har optrådt truende overfor 3-4 naboer  og deres besøgende.


DKR har truet den angrebne nabo med, " at han skulle sørge for at vi alle blev så bange for at bo der, at vi ville flytte".

 

... sådan skriver Christian Skjoldborg til os i en kommentar. Læs mere på slutningen af denne side.

 

 

 

 

 

 

FAKTABOKS:

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (§3 og § 15)

Kapitel 2

Generelle beskyttelsesbestemmelser

Beskyttede naturtyper m.v.

Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev m.v.

§ 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og energiministeren efter indstilling fra amtsrådet er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.

Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af

  • 1) heder,

  • 2) moser og lignende,

  • 3) strandenge og strandsumpe samt

  • 4) ferske enge og overdrev,

når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt i stk. 1, er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.

Stk. 3. Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen i stk. 1.

Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om gødskning på arealer, som er beskyttet efter stk. 2 og 3, herunder regler om mængden af gødning, der må tilføres disse arealer, og forbud mod gødskning.

Beskyttelseslinjer

Beskyttelse af kystområderne


§ 15. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

Stk. 2. Strandbeskyttelseslinjen er fastlagt ved miljøministerens bestemmelse efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Strandbeskyttelseslinjen er registreret i matriklen og noteret i tingbogen.

Stk. 4. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for

1) landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning,

2) genplantning af skovarealer og beplantning i eksisterende haver,

3) sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme,

4) bestående forsvarsanlæg, der anvendes til forsvarsformål,

5) havneanlæg og de arealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål,

6) mindre vedligeholdelsesarbejder på bygninger, herunder udskiftning af vinduer og tage m.v., når bygningshøjden ikke derved forøges eller kun forøges i ubetydeligt omfang,

7) byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelsen af fiskerierhvervet, og som opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger. Der kræves dog miljøministerens tilladelse, for så vidt angår de nævnte bygningers nærmere beliggenhed og ydre udformning, og

8) kyststrækninger, der er klitfredede, jf. §§ 8 og 9.

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at stk. 1 ikke skal gælde for nærmere angivne arter af anlæg, der tillige vedrører søterritoriet. Tilsvarende gælder for diger, høfder, bølgebrydere og andre anlæg, som kræver tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse.
 

Luftfoto af Bankes mose. Du kan gå ned ad Tværager - ligger lige øst for PUNKTET A og ned til den pragtfulde badestrand. Langs med stranden mod vest og så op ad Stibjergvej til Stibjergvej/Storebæltsvejskrydset. Så kan du ved selvsyn danne dig et indtryk af, hvilket herligt naturområde der er tale om. Det nye byggeri i mosen foregår fra PUNKTET A og parallelt med Tværager ned til stranden i en bræmme.

Den grå bræmme er det jordstykke der bebygges. Bemærk hvorledes man lige har skåret en strimmel af mosen. Det naturbeskyttede område har aldrig gået - trukket som med en lineal mod øst.

Lige linjer - eller breder de sig ud til siderne ?

 

TING HÆNGER OFTE SAMMEN PÅ EN FORUNDERLIG MÅDE

 

HER KOMMER LIDT BAGGRUNDSINFORMATION

SÅ MAN KAN FORSTÅ SAGEN OG

HVORFOR VOR FORENINGS NATUR- OG MILJØGRUPPE BESKÆFTIGER SIG MED DEN

 

DET HER HANDLER NEMLIG

OGSÅ OM STØJVOLDSSAGEN PÅ RØDHØJVEJ.

 

Vi har modtaget følgende billeder og en mail med et tilhørende brev fra Christian Skjoldborg. Han har et sommerhus på Tværager. Det har han haft i mange mange år.

 

BANKES MOSE

 

Han bor lige op til Bankes mose. Det bliver den kaldt fordi ejeren hedder Banke.

 

En dag dør Banke. Dødsboet vil sælge grunden. De der bor i området vil gerne købe grunden med mosen, men bliver budt over af et selskab der bygger i området.

 

Det er ikke sådan ligetil,  at komme til at bygge her. Dels er det et naturbeskyttet område og dels er der 300 meter strandbeskyttelseslinien. Loven blevet ændret i 2001 så områder med den gamle strandbyggelinie på 100 meter måtte rykke 300 meter ind ved tilstandsændringer m.v. Strandbeskyttelseslinien går dog på § 15 i loven.

 

MAN OPRENSER MOSEN, MEN SÅ ...

 

Først går man i gang med at oprense mosen. Det går voldsomt til og man sætter pumper på, der kan blæse vandet ud i Storebælt. Så fjerner man al større bevoksning, så det bliver vanskeligt at konstatere, hvor mosens afgrænsning var. Sådan er vor opfattelse af, hvad der sker.

 

Under dette "voldsomme" arbejde får man rodet så meget rundt i mosen, at de omkringboende en morgen kan konstatere, at der er oliefilm på vandoverfladen. Det indebærer, at arbejdet ifølge lovreglerne skal indstilles.

 

Så må der en jordbundsundersøgelse til og udtages prøver. Det viser sig, at området har været anvendt til rensning af og tjæring af fiskegarn.

 

Her ser vi stranden ved Bankes mose. Vi ser mod øst.

 

Flere billeder fra stranden ved Bankes Mose.

 

Her er vi på stranden. Slæbestedet til fiskegarnene lå i baggrunden til venstre. Det er Gry´s hus vi ser på billedet (lovligt opført for mange år siden).

 

DER VAR ENGANG EN STEJLEPLADS

 

Der har været en såkaldt stejleplads op til mosen, hvor man har kunnet hale garn op fra stranden og hænge dem op til bearbejdning. Der er rigtig mange år siden, at stejlepladsen var der og blev brugt.

 

Sådan noget giver massiv forurening i området af tjærestoffer (olieprodukt). Beboere i området siger, at man i gammel tid smed tomme tjæretønder og affald ud i mosen.

 

Der bliver lavet undersøgelser og taget prøver.  Man prøver at få afgrænset det område, der er forurenet. Der er nogle steder, hvor det er særlig slemt og andre hvor, det er knap så slemt.

 

MAN KONSTATERER FORURENING OG MÅ GRAVE HELE TØRVELAGET BORT

 

Her ses slæbestedet fra stranden. Bemærk at man går helt i bund.

 

Så må man grave helt i bund. Herefter tager man igen prøver som kontrol.

 

Den er gal. Prøverne viser klasse 3 til klasse 4 jord i en del af området.  Klasse 0 til 1 er ren jord og klasse 4 er den værste. Amtet råder til, at man deler den afgravede forurenede jord ind i separate bunker, så man kan behandle bunkerne individuelt efter forureningsgrad.

 

MAN BLANDER DET HELE I EN BUNKE

 

Dette råd følger man ikke, man blander det hele sammen i en stor bunke.

 

 

 

Her ses en del af bunken til venstre og bemærk mosehullet nede på grunden. Sammenlign med efterfølgende billeder og dan selv et skøn over, om man har lavet terrænændringer her. Billedet fik vor gruppe  offentliggjort i SJÆLLANDSKE til en artikel.

 

Så er reglerne sådan, da man ikke kan "fortynde" en forurening og dermed nedklassificere den, så får hele jordpartiet klassifikation efter prøven med den højeste forureningsgrad. Det er klasse 3 til 4 jord. Den er ikke lettere forurenet.

 

Det hele er jo lidt af en bet, for man må ikke bygge på en forurenet grund, fordi sådanne stoffer kan trænge op i huset og skade mennesker og dyr og man må heller ikke dyrke noget spiseligt på en sådan forurenet grund. Derfor skal jorden væk.

 

Så må man jo fjerne den forurenede jord til et godkendt deponeringsanlæg eller sende den til jordrens - skulle man tro.

 

EN FIKS LØSNING

 

Man finder dog en smartere løsning. Det er så heldigt, at ejeren også ejer en byggegrund på Rødhøjvej og her skal opføres en støjvold i forbindelse med et Andelsboligbyggeri. Her kan den forurenede jord så indbygges i støjvolden.

 

KOMMUNEN ER NEM AT KOMME OVERENS MED FOR BYGHERREN

 

Det kan man sagtens få kommunen med på, nu hvor kontrollen med forurenet jord er overgået fra Amtet til kommunen. Det havde man aldrig fået igennem i Amtet. Kommunen giver en dispensation.

 

Denne løsning med den forurenede jord, er Grundejerforeningen bestemt ikke enig med myndighederne om.

 

"DEN BESKIDTE JORD SKAL IKKE KØRES NED PÅ RØDHØJVEJ !" - SIGER DEN TIDLIGERE FORMAND

 

Det er Grundejerforeningens mening, at den beskidte jord ikke skal køres ned til et boligområde, hvor ingen bor endnu.

 

Hvorfor skal jo den forurenede jord ligge her? Det var der ingen andre, der ville have sagt ja til.

 

Her på Rødhøjvej bygger man støjvolden op med forurenet jord fra Bankes Mose.

 

Nu er det som allerede forklaret således, at ejeren af de to grunde er den samme. Derfor går den igennem - og så er der også lige den lille krølle på halen, at der endnu ikke bor nogen på stedet, der kan protestere.

 

 

I dag ligger den beskidte jord et par meter fra den nærmeste andelsbolig.

 

DET ER IKKE SPOR RISIKABELT SIGER KOMMUNEN

 

Kommunen forklarer, at her udgør den bestemt ingen risiko. Det kan man efter vor forenings mening sagtens sige, når man ikke selv skal have den liggende i baghaven.

 

MEGET DÅRLIGE ERFARINGER MED BESKIDT JORD I STØJVOLDE

 

Vi var bekendt med, at der var gået hul på Byskovvolden i Slagelse under kraftigt regnskyl, hvilket indebar store skader på vådområder og dyreliv.

 

Slagelse kommune havde bare ladet klasse 3 jord køre til støjvolden - det skulle der gribes ind over for af Amtet, det blev der også, man så blev Amtet nedlagt og så var det så heldigt, at Slagelse kommune nu var tilsynsmyndighed og kunne give sig selv en dispensation fra reglerne. Det gjorde man så.

 

VOR KLAGESAG SAMLER STØV HOS KLAGEINSTANSEN

 

Sagen ligger stadig og samler støv i Miljøklagenævnet. Der har den ligget i flere år  (vi får aldrig svar).

 

DET HELE OPDAGET VED EN TILFÆLDIGHED

 

Det er i øvrigt en ren tilfældighed, at vi opdager, at der noget galt - sådan noget er kommunen ikke særlig gelassen med, at oplyse borgerne om.

 

Jo, kommunen oplyser i en lille notits, at man har truffet beslutning om, at anvendelsen af "den lettere forurenede jord" ikke kræver nogen VVM-redegørelse og at man - hvis man er klageberettiget (det er vor forening) - kan klage over denne afgørelse.

 

Det vil man aldrig kunne få medhold i. Selvfølgelig kræver det ikke nogen VVM-redegørelse, at anvende lettere forurenet jord i en støjvold. Så den sag har man ikke en kinamands chance for at få medhold i, for Naturklagenævnet vil ikke - viser det sig -  tage stilling til den reelle klassifikation af jorden.

 

Det der er sagens reelle problemstilling er, om man må anvende klasse 4 jord i en støjvold og man må bringe forurening ind på en ikke forurenet grund. Det må man ikke - heller ikke klasse 3 jord.

 

Det har intet med VVM-redegørelsen at gøre.

 

VI FÅR ENDELIG KLAGEVEJLEDNING AF MILJØMINISTERIET OG SÅ KLAGER VI

 

Vi klager alligevel herover (vi får en perfekt klagevejledning af en medarbejder i Miljøministeriet, da vi er ved at give op, for ingen andre myndigheder vil hjælpe os) - og så regner vi da med, at så bliver jorden da ikke kørt herned til os på Rødhøjvej, før klagemyndighederne har truffet en afgørelse.

 

Men sådan går det ikke. Den dag klagefristen udløber begynder man i en pendulfart, at bringe jorden til Rødhøjvej. Vi har indgivet klage til både Naturklagenævnet og til Miljøankenævnet og regner med, at så stopper den historie indtil, de har truffet afgørelse. Folk i området kimer mig ned - de tror det er løgn, men det er det ikke.

 

INGEN OPSÆTTENDE VIRKNING AT KLAGE, MEN NU SKER DET PÅ BYGHERRENS ANSVAR SIGER KOMMUNEN

 

Nu er det bare sådan, at det har ingen opsættende virkning at klage og det er ligeledes så forunderligt, at Naturklagenævnet ikke kan tage stilling til det med jorden, men kun til VVM-redegørelsen - altså spørgsmålet om der skal laves en. Det er Miljøankenævnet, der skal tage stilling til det med jorden.

 

Nu er det så snedigt, at de to klageinstanser ligger dør om dør og de har aftalt med hinanden, at i sådanne sager skal Naturklagenævnet først træffe afgørelse, før den anden instans i det hele taget vil overveje, om man vil behandle sagen.

 

DET TRÆKKER UD MED EN AFGØRELSE OG VOLDEN ER FÆRDIG

 

Naturklagenævnet har brugt over 1 år på at træffe afgørelse om, at der ikke kræves nogen VVM-redegørelse. Det kunne afgøres på et par minutter.

 

Miljøankenævnet - tidligere Miljøministeriet - var lige startet op som klageinstans, da sagen startede og regeringen havde besluttet sig for, at etablere en særlig klageinstans i stedet for Miljøministeriet. Den instans er druknet i sager, der bare hober sig op.

 

Vi har endnu ikke fået svar på, om man i det hele taget vil behandle sagen. Man svarer os heller ikke når vi rykker.

 

FÅR VI MEDHOLD, SÅ TROR VI AT DET BARE ENDER MED AT KOMMUNEN UDSTEDER EN LOVLIGGØRENDE DISPENSATION

 

Hvis man på et tidspunkt behandler sagen og giver os medhold - ja, så gætter vi på, at Slagelse kommune bare udsteder en lovliggørende dispensation til sig selv.

 

DET ER IB LARSEN FRA DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING DER GIVER OS DE OPLYSNINGER, DER GØR DET KLART FOR OS, AT DER ER NOGET GALT

 

Det er Ib Larsen fra Danmarks Naturfredningsforening, der under en samtale om VVM-redegørelsen fortæller, hvordan det ligger med den jordforurening, som kommunen kalder lettere forurenet.

 

Det  tager over et halvt år, at få aktindsigt (Vi får papirerne med hjælp fra Regionen). Kommunen vil ikke hjælpe, og man skal være utrolig udholdende, for ikke at give op.

 

 

Vi har brugt i hundredvis af timer på denne sag.

 

Ukendt ledelse af DN´s lokalafdeling

 

Vi har i øvrigt undret os over, at Danmarks Naturfredningsforening ikke selv klagede i sagen. Desværre var foreningens lokalafdelinger ved at blive lagt sammen til en for hele området - på tidspunktet for sagens opståen - og derfor var der problemer med, at få indgivet klager herfra.

 

Det viser at området er så forurenet, at man må grave hele tørvelaget af ned til den faste bund.

 

DET ER STADIG MOSE

 

En stor del af området er stadig mose - også selv om man har afgravet tørvelaget. Nu skulle man jo gerne fylde op til samme niveau, men her går det galt, man får fyldt vel rigeligt på.

 

Nu skulle man jo også gerne få bygget og få nogle penge i kassen. Sikke lækre huse med havudsigt man kan have der.

 

Der er med nød og næppe plads til 2 huse, men det skal man nok få drejet til at blive 3 huse. Der er regler om grundstørrelsen og der er simpelthen hen ikke plads til 3 byggegrunde, hvis man skal overholde reglerne.

 

De skal også helst ligge sådan, at man fra det fjernest fra stranden liggende hus kan skue ud over den herlige Musholmbugt hen over de andre foranliggende og fra hus nr. 2 .... og så videre på samme måde

 

Der er meget dårlig plads på det areal, så det gælder om at få møvet sig ind på det beskyttede område og på nabogrundene og ikke mindst få hævet sig op i højden. Det er derfor det er så vigtigt, at få tilsløret terrænændringerne.

 

MAN LAVER TERRÆNÆNDRINGER OG FYLDER OP I MOSEN

 

Man må ikke sådan lave terrænændringer, men det gør man da bare.

 

Man starter også bare op med at lave vej og bygge uden tilladelser.

 

Der skal også laves kloakeringsplan - det er svært i en mose, men kommunen skal nok træde hjælpende til.

 

Kommunen holder hele tiden med bygherren og beboerne på Tværager er ved at miste modet og tålmodigheden.

 

Kommunen har indtil nu givet hele 9 lovliggørende dispensationer til bygherren. Det stopper næppe her.

 

VI ER RYSTEDE OVER KOMMUNEN

 

For os i Agenda-21 borgerforums Natur- og miljøgruppe i Korsør er vi rystede over kommunens måde, at håndtere sin magt som tilsynsmyndighed og dispensationsmyndighed på.

 

 

Hvorfor griber kommunen ikke ind som tilsynsmyndighed ?

 

Det tilsyn - som kommunen skal føre - er efter vor opfattelse en ren illusion; og alt efter hvem det drejer sig om, sidder dispensationerne meget løst i ærmet.

 

 

 

Vi er 5 medlemmer af grundejerforeningens bestyrelse og en del medlemmer, der er med i Natur- og miljøgruppen og vor forenings formand er ambassadør for gruppen. Vor forening har været med i dette arbejde siden 1996 for så vidt angår vort virkeområde.

 

Christian er også med i gruppen, men kører sagen for sin grundejerforening på Stibjergvej sammen med sin nabo Søren. De er begge arkitekter og kender til byggeri og reglerne. De har aldrig nogensinde oplevet noget lignende.

 

SÅ MÅTTE VI SIGE FARVEL TIL EN JOURNALIST

 

Da sagen startede - havde man en journalist ansat på Sjællandskes lokalredaktion i Korsør, han hed Nicolai Rasch Schou. Han tog sin journalistiske opgave seriøst og undersøgte tingene og skrev om dem.

 

Nogen kan sikkert huske de store artikler, der fyldte forside og midteropslag. Det var ikke lige meningen, han blev lagt på is og forflyttet til Haslev.

 

Sagen er meget meget omfangsrig - fylder flere ringbind. Ovenstående er kun et meget forenklet resume.

 

VI MENER VORE MEDLEMMER SKAL VIDE HVAD VI BRUGER TIDEN PÅ

 

Vi synes vi som lokalråd skal omtale denne sag - en dag er det måske dig, der havner i den samme trædemølle. Vi skylder også, at fortælle vore medlemmer hvad vi bruger tiden på.

 

Det vigtigste er dog, at man lader hånt om naturbeskyttelseslovens regler og at kommunens embedsapparat og politikere - på nær en enkelt eller 2 ser passivt til.

 

Beboerne på Tværager mister deres udsigt ved dette byggeri, det er ærgerligt. Den sag er dog vor forening og Natur- og miljøgruppen uvedkommende - de har deres egen grundejerforening.

 

DET ER VOR NATUR DER BLIVER ØDELAGT

 

Naturspørgsmålet er det, der vedkommer os og så støjvoldssagen på Rødhøjvej.

 

Det er vort virkeområdes natur, der bliver angrebet i denne sag.

 

Her kommer nogle billeder og så brevet. Døm selv og giv gerne en kommentar.

 

 

Der påfyldes igen jord.

 

Der fyldes op og fyldes op.

 

Der bliver harvet for at skjule den ulovlige opfyldning.

 

Bemærk man kommer ind på området i mosen til venstre.

 

Hvad skal al den jordpåfyldning til for her i mosen?

 

Bemærk - hvor tæt man er på vandhullet - og hvor smalt et stykke man har til rådighed.

 

Der er lagt køreplader på og man er ved at lave vej. Man rydder skellet for beplantning og kapper træer ned og hælder på.

 

Hvor begynder mosen? Man kan ikke lade være med at møve sig ind i den. Bemærk hvordan jordpåfyldningerne (ulovlige) går helt ned i mosen.

 

Bemærk hvorledes man har hældt jord på naboens hus - det blå bagest i billedet. Det er et træhus, der fra ældre tid gerne må ligge i skel. Billedet viser også, hvordan man ulovligt har kappet bevoksningen i skel på naboernes ejendomme.

 

Terrænregulering. Det er fru Skjoldborg, der må agere målepindeholder midt i påskens havearbejde. Bemærk også den ulovligt nedkappede beplantning.

 

Terrænreguleringer. Området ombygges. Hvad skal mon de jordbjerge her?

 

Terrænreguleringer. Jordbjergene tættere på. Huset helt nede ved strandkanten er Gry´s og har ligget der i mange år. Lovligt opført.

 

En forårsdag i mosen. Hele dette vådområde er naturbeskyttet §3 område.

 

En forårsdag i mosen. Hele området i forgrunden, som er ulovligt opfyldt nu - er §3 beskyttet mose.

 

 AGENDA-21 BORGER FORUMS NATUR- OG MILJØGRUPPE I KORSØR

Hvis man er naturbeskytter,
kan det gøre en lidt tvær,
at det ikke altid nytter
lige nu og lige her.

En smule modvind på din vej -
det gør dig blot lidt mere sej
og gi´r dig kraft i overflod,
når det igen går dig imod.


 

Og her er så brevet fra Christian Skjoldborg på Tværager:

----- Original Message -----

Sent: Tuesday, August 11, 2009 9:37 PM

Subject: NYK JR. NR. NYK-410-00411. STIBJERGVEJ, 422O KORSØR. SLAGELSE KOMMUNE. NYE JORDPÅFYLDNINGER LANGS STIBJERGVEJ. MATR. 16A OG B.

 

Kære Kristian Kjeldsen

Hermed fremsendes som aftalt fotos af nye jordpåfyldninger, samt klage/anmeldelse.

Såfremt der er behov for deltagelse i besigtigelse eller lignende deltager jeg gerne sammen med nogle af mine naboer.

Billeder viser udførte jordarbejder, samt i baggrunden traktor der udvisker spor af nye påfyldninger. Disse billeder er optaget lørdag 2009.08.08.

NYK har tidligere modtaget billeder som viser forhold før de seneste jordpåfyldninger.

Mail med bilag er fremsendt som anført, med fornyet anmodning om afgørelser.

Venlig hilsen

Chr. P. Skjoldborg

ARKITEKTFIRMAET CHR. P. SKJOLDBORG M.A.A. DRACHMANNSVEJ 3 DK 2930 KLAMPENBORG

Tel. +45 3964 4784 fax +45 3964 4784 mob.+45 2324 4734 e mail: chr.p.skjoldborg@get2net.dk

Miljøcenter Nykøbing F.

Parkvej 37

4800 Nykøbing F

Att. Kristian Kjeldsen

Fremsendes kun som mail

KRKJE@NYK.MIN.DK Klampenborg 2009.08.11

HASTER

Vedr.: Stibjergvej 92, mfl. Korsør, matr.nr. 9ao mfl. og i denne klage/anmeldelse matr. nr.

16b og 16a, Svenstrup By, Tårnborg, Slagelse.

J.nr. NYK-410-00411

KLAGE/ANMELDELSE ANG. NY SELVTÆGT OG TERRÆNPÅFYLDNINGER PÅ AREAL INDENFOR 300 M STRANDBESKYTTELSELINIE LANGS STIGBJERGVEJ, KORSØR

MATR. NR 16A OG 16 B

Hermed fremsendes i ht. telefonsamtale 2009.08.07, klage/anmeldelse over endnu ulovligt udførte terrænreguleringer på de 2 nævnte matrikelnumre. Det område som Miljøcentret 2009.01.08 udarbejdede lovliggørende dispensation på.

Entreprenør Dannie K. Rasmussen eller et af ham ejet selskab, har siden den lovliggørende dispensation, stille og roligt foretaget jordpåfyldninger og med efterfølgende harvninger, ca. 5-8 stk., således at selvtægten skjules.

Hensigten skønnes at være den helt enkle, at jo mere der fyldes på det omliggende terræn mellem mose og Stibjergvej, jo mindre ses jordpåfyldninger på matr. nr 9ao mfl,, som vi klager over, og som er til skade for vores ejendomme.

Det skønnes, at der partielt og langs skel mod matr. nr. 9ao er pålagt 50-75 cm jord yderligere end ved den retslige lovliggørelse 2009.01.08.

Det er ikke fremmende for vores retsopfattelse, at ulovlige handlinger, som retsligt lovliggøres, følges op af Andre, uden at nogen myndighed griber ind.

I NYKs afgørelse af 2009.01.08 blev det anført, at vi som naboer og grundejerforening ikke er klageberettiget. Der skal hermed anmodes om NYKs vejledning i sagen i den henseende. Skal vi henvende os til Politiet eller anden myndighed, når der foretages handlinger, som vi mener har indirekte skadelig påvirkning af vores ejendomme?

Vi skal venligst anmode om, at NYK foretager kontrolopmålinger af jordpåfyldningerne, således at disse oplysninger foreligger ved evt. efterfølgende klage til ombudsmanden om hele denne sags forløb og afgørelser.

Som aftalt vedhæftes fotos som viser de seneste terrænpåfyldninger og reguleringer, som vi skønner er foretaget i uge 31-32 2009. Det skal anføres, at vi som naboer har konstateret, at en gravemaskine påbegynder arbejdet kl. 4.30. Dette er selvfølgelig ikke ulovligt, er vi opmærksom på.

Til gengæld indstilles gravearbejderne, på matr. nr. 16b og 16a, når undertegnede tilfældigvis er tilstede. Det kan jo være et tilfælde, og er heller ikke ulovligt, men blot en konstatering. Der henvises til tidligere fremsendte fotos, som set i relation til de nu fremsendte viser de påviste terrænpåfyldninger.

Såfremt der er behov for yderligere foto materiale kan dette fremsendes.

ANDEN SAG SOM VI ANMODER OM VEJLEDNING TIL FORSTÅELSE AF, SET I RELATION TIL

”VORES EGEN SAG”.

På ejendommen Næstved Landevej 567, Bøgelunde, Slagelse kommune, tilhørende xxxxxxxxx, har Slagelse kommune krævet 1500 m3 ikke ansøgt oprensning omkring mosehul ført tilbage. Oprensning er udlagt andet steds på Vagn Laurfelts ejendom.

Vi er ikke bekendt med Slagelse kommunes sagsnummer mv.

Vi skal hermed venligst anmode om vejledning til forståelse af gældende retsgrundlag for afgørelserne i de 2 nævnte sager, idet resultatet af denne afgørelse er 100% modsat end erfaringerne fra ”vores sag”, og endog med Slagelse kommune som aktiv myndighed i Bøgelundsagen. I Stibjergvejsagen har SLK oplyst, at det ligger uden for deres ansvarsområde.

Vi er ikke klar over, om, der findes andet retsgrundlag gældende for entreprenører i Korsørområdet. Vi skal derfor venligst anmode følgende nævnte myndigheder om vejledning, således at vi kan forstå retsgrundlaget for afgørelserne og dermed vores egen klagesag.

Det gælder såvel:

- Slagelse kommune,

- Naturklagenævnet og

- NYK.

Derfor sendes der kopi af denne skrivelse til disse myndigheder, samt Statsforvaltningen.

MANGLENDE AFGØRELSER FRA STATSFORVALTNNINGEN OG NATURKLAGENÆVNET.

Som det øjensynlig er NYK bekendt, mangler vi fortsat afgørelse fra de 2 nævnte klageinstanser. Vi er opmærksomme på klageinstansernes lange behandlingstider, som vi mener, har en negativ influens på vores retsopfattelse.

Derfor anmoder vi ved denne skrivelse atter om, at begge de anførte instanser fremmer sagen, samt meddeler os, hvornår der kan foreligge en afgørelse. Dette både af hensyn til DKR og os, som klagere.

Venlig hilsen

Chr. P. Skjoldborg

Kopi til medklagere:

Søren A. Rasmussen

Lise A. Rasmussen

Johnny Grauengaard

Christina Grauengaard,

Anni Skak og Bjarne Jensen

Grundejerforeningen Stibjerg v/ Jens Bruun

Leif Rasmussen

Keld Rasmussen

Jack Malmgren

Annette Rasmussen

Samt,

Naturklagenævnet att. Jan Kofod Winther sag nr. 1321-00-234

Statsforvaltningen Sjælland, att. Henrik Willadsen jour nr. 2007-712/112

Slagelse kommune att. Jørgen Hovmand

Danmarks Naturfredningsforening samt lokalformand Ib Larsen Korsør

Halsskov Lokalråd v/ Jørgen Larsen

Agenda21-borgerforums Natur og miljøgruppe Korsør v/Poul Otto Seidel

 

Her er et par dokumenter i sagen:

Bare klik på dem så kommer de op i et nyt vindue.

Udvalget for Miljø og Natur den 28. maj 2009 kl. 16.00

(Stibjergvej 92 - Lovliggørende dispensation til rydning og græsning i mose)

Bilag: Dispensation til afgræsning og rydning

(Der er et glimrende oversigtskort over mosen sidst i dokumentet)

 

GIV DIN MENING TIL KENDE

 

 

Har du en kommentar til os så klik her og skriv løs - vi vil gerne høre din mening og dine kommentarer. Vi vil også meget gerne bringe dit debatindlæg her på hjemmesiden.

 

Bare klik her på: F E E D B A C K

 

INDKOMNE KOMMENTARER:

 

****************************************************
MessageType:      Ros
Emne:             Websted

Date:             13 aug 2009
Time:             09:44:13

Kommentarer:

Hej Poul.
Ja det er et sørgeligt syn- og sag - når man læser under Bankes mose.
Det er en virkelig god og flot hjemmeside I har fået stablet på benene.
Det må være dejligt.

Hvad I har skrevet er stort set rigtigt, bortset fra, at på min grund har vi fået en "underjordisk betonmur" ca 1 m dyb -anmeldt hærværk-. Det er der klaget over til Slagelse kommune og Politiet. Dette og selve opfyldningen mener vi vil hindre den normale afstrømning mod selve mosen, og give vandopstuvning på nabogrundene. Det har vi gjort opmærksom på i 3 år.!!!!

Det er desuden kommet dertil, at Dannie K. Rasmussen har fysisk angrebet en af mine naboer i sidste uge og lovet " jeg skal smadre dig--- osv." Det er anmeldt til Politiet. Hertil kommer at DKR har optrådt truende overfor 3-4 naboer  og deres besøgende.
DKR har truet den angrebne nabo med, " at han skulle sørge for at vi alle blev så bange for at bo der, at vi ville flytte".
Det er grove sager i en sag som denne.

Hilsen Christian

 

****************************************************


 

 

Vi har modtaget svar på Christians klagebrev fra myndigheden.

Det kan du læse ved at klikke her: (BEMÆRK VENLIGST, AT DEN PERSON DER ER ANGIVET SOM EJER AF EJENDOMMEN BØGELUND IKKE ER EJER AF EJENDOMMEN. Det er en fejl, som vi er uden andel i og det har ingen som helst betydning for sagen i øvrigt).

 

SVARBREV

 


17. september 2009 22:32

 

Hej alle sammen.

Vi har været på 2 ugers ferie. Medens vi var væk kom NKNs afgørelse af de forhold, som hører ind under NKNs område.

Afgørelsen er begrænset alene til, om kommunen skulle have udarbejdet en lokalplan før udstykningen eller ej.

 

1.0 NKNs afgørelse

Konklusionen er: at udstykningen i de 3 grunde er af et sådant omfang, at det ikke er lokalplanpligtigt efter planloven. Det med, at skema fra Korsør kommune er forkert tager man ikke stilling til.

 

Ang. § 3 og § 15 - mose og kystbeskyttelseslinieforhold er jeg/vi ikke klageberettiget. Altså alt med ændret terræn og ødelæggelse af landskab har vi ingen indflydelse på. Kun ejer og kommune. !!  (det står der også i loven). Derfor var det jo, at grundejerforeningen og DN kunne klage i den forbindelse, idet enkeltpersoner ikke kan klage.

 

Jeg har på fornemmelsen, at der ikke kommer afgørelser på disse 2 klager. Spørgsmålet er, om NKN kun vil tage stilling til de 2 klager ang., områder, der ligger inden for 100 m. strandbeskyttelseslinjen (§15-lininen), altså den første afgørelse NKN kom med først på sommeren.

Men vi må jo se.

Det vil være fint, hvis Søren og Ib Larsen fra DN løber de respektive klager igennem og giver svar tilbage om de er enige.

 

NKNs  fremstilling af vores klage ser rigtig ud ang. de andre forhold som der klages over: terrænændringer, højder og afstande til vej og skel.

Der henvises til Statsforvaltningen, som værende ansvarlig myndighed, og derfor har vi jo også klaget hertil. Jeg har rykket for svar, uden at høre noget.

 

Det er Statsforvaltningens afgørelse som alene kan få terrænet sænket, ændret hushøjden og husene flyttet 2,5 m væk fra vores skel. hvilket jeg også har ment hele tiden, men det er lidt sørgeligt at der ikke er nogen til at tage sig af landskabsændringerne og omlægning af § 3 linjen.

 

2.0 Tværager 3. Hærværk

Ang. vores egen grund, Tværager 3, ja så er der kommet brev fra kommunen, inkl.. ca 20 billeder, om at beton er gravet væk og muld fyldt i hullet ca 80 cm ind på vores grund. 

Dannyboy har angivet at det var en fejl!!!!!

 

3.0 Politianmeldelse om hærværk

Politiet har ikke resurser pt. til at tage sig af sagerne, hvilket man beklager meget i telefon.

 

Hilsen Christian

 nkn-afgørelse 090907.PDF

17. september 2009

Hej Christian !

Jeg har hurtigt gennemlæst NKN´s afgørelse og dine kommentarer.

I den anledning har jeg et par spørgsmål:

Har Grundejerforeningen Stibjergvej indgivet klage over §3 og § 15 forholdene? Den er jo klageberettiget.

Har DN indgivet klage over disse forhold? Det tror jeg Slagelse afdelingen ved Ib Larsen har, men jeg er ikke sikker på, at der er med samme indhold som i din klage.

Grundejerforeningen Taarnborg er også klageberettiget, men der er jo ingen grund til at indgive en klage til NKN, som andre allerede har indgivet.

Vor Natur- og miljøgruppe er også klageberettiget.

Sagerne om hærværk vil politiet af ressourcemæssige årsager ikke tage sig af. Hvad med vold - og trusler om vold - har politiet heller ikke tid til det?

Det eneste som NKN tager stilling til; og forholder sig til i sin afgørelse, er om forholdet, er omfattet af lokalplanpligt. Det er der ikke, lyder afgørelsen på. Det er jeg bestemt ikke enig i. Vi har haft sager om byggeri i området, der krævede lokalplan. Eksempelvis et enkelt parcelhus i Halseby; og en mindre bebyggelse i Frølunde.

Jeg er ikke ekspert, men jeg antager, at det skyldes, at der er tale om "sommerhuse".

Sagen er egentlig ikke slut her. NKN´s afgørelse kan prøves ved domstolene - 6 måneders frist; og indbringes for ombudsmandsinstitutionen - 12 måneders frist, men det er jo kun spørgsmålet om lokalplanspligt.

Det fremgår ikke af NKN´s afgørelse, hvem den er adresseret til; og hvem der er klager i sagen. Jeg formoder, at det er dig - men vil gerne have det bekræftet.

Endelig vil jeg spørge dig om, hvor vidt jeg må bringe afgørelsen på vor hjemmeside; og selvfølgelig også din mail.

M.v.h.

Poul - håber du har nydt din ferie

Hej Ib
Lige en kort mail som opfølgning på min mail af 17. sep. 2009. hvor jeg vedhæftede NKNs afgørelse.

Har du haft tid til at se på afgørelsen, samt hvordan du ser på afgørelsen i forhold til DNs klage.?

Sender du lige en kort mail til orientering ?

Ja, så er der kommet asfaltvej med betonkanter og brosten sat i beton., som ligger højere end asfalt belægningen. Der er så vidt jeg kan se ikke afløb fra vejen, men alt regnvand, som jo reelt bliver påvirket af asfaltoverfladen må ende med at løbe ind på vores grunde igennem fugerne mellem betonstene.
Kommune havde stillet krav om fald skulle være ind på DKRs ejendom. Jeg mener også at SLK stille krav om, at overflade vand ikke måtte ledes til mosen.
Jeg vil checke i dag med SLK. ( Jørgen Hovmand)

Desuden er hus nr 3 sat i gang. Det ligner en "rækkehusbebyggelse". Vi har tidligere konstateret, at husene skal anvendes som helårshuse. Hvis det er rigtigt må man sige at
Korsørområdet administreres ganske specielt.

Men som sagt, det var mere om du ville checke status mv. på jeres klage.

Hilsen chr.
 

Hej Poul.

Jeg har sendt en mail dd. til Ib Larsen, DN. Beder ham igen -ckecke- og give svar retur, om han mener NKN har svaret på DNs klage.

 

Jeg mener, at NKN nederst på side 4 angiver, at man har svaret "klager fra anden side", dvs. Grundejerforeningen Stibjerg og DN.

Man taler/henviser alene til terrænændringer indenfor den gamle .- § 15 linjen - 100 m fra kysten.

 

Dvs, hvordan den landskabelige sammenhæng er på begge sider af en beskyttelseslinie tager man ikke hensyn til. Det frygtede jeg allerede i min første skriblerier.

Hermed er der frit slag.

 

Det er derfor jeg mener, at NKN ikke kommer med yderligere ang. § 3 og § 15 området.

 

Og vi kan ikke klage som enkelt personer. Miljøcentret har i jan i år oplyst, at heller ikke Grundejerforeningen Stibjerg kunne klage over de nye terrænændringer mellem Stibjergvej og § 3 linjen mod mosen, selv om det er indenfor § 15 linjen på 300m, men man tog vores anmeldelse ad notam og gav efterfølgende en retslig lovliggørelse, fordi terræn ville "fremstå pænere".

 

NKN tager ikke stilling til ,at vi mener, at Korsør kommune ikke har gjort deres arbejde rigtigt ved afgivelse af tilladelse i 2006.

 

Vi venter på afgørelse fra Statsforvaltningen ang. bebyggelsen, terrænændringer, bygningshøjder og det, at bygninger ligger 2,5m for tæt på vores skel iht. til lovgivningen.!!!

 

Du er velkommen til at lægge NKN afgørelsen ud på jeres hjemmeside.

 

Og som sagt, nu er Dannyboy i gang med hus 3, samtidig med, at der er kommet asfaltvej med stensætninger i hver vejside. Han må have råd til det.

Som sagt mangler statsforvaltningens afgørelse fortsat.

 

Det er min klare opfattelse, at såfremt vores klager ikke tages til indtægt er der ikke behov for vigtige dele af det nye BR08.

Det bliver lovgiverne glade for.

 

Hilsen Chr.

 

Det er mig der som pennefører, har sendt klager til statsforvaltningen på naboernes vegne og jeg klagede også til NKN, men med et bredere sigte end DN og Grunejer´foreningen.

 

 

5. oktober 2009:

 Webmaster har i dag modtaget en opringning fra en person, der oplyser at det ikke er ham der ejer af ejendommen i Bøgelundsagen, han har blot som nabo til ejendommen givet udtryk for sin mening om komunens behandling af ejeren. Den pågældendes navn er straks slettet i Christians brev her på hjemmesiden. Pågældende skal naturligvis ikke omtales som lovovertræder.

- Webmaster beklager, at der er bragt en fejlagtig oplysning.

 

til toppen

 


 

UDGIVELSESKOMMENTARER: Oprettet den 12. august 2009 med tilladelse fra Christian Skjoldborg.

Det er lavet i stor hast. Kræver nok nogen bearbejdning og flere billeder samt andet materiale. Indsat kort over mosen og området. Stavefejl delvis rettet, tegnsætningsfejl rettet delvis. Rammer påsat billeder. 2 Celler oprettet til brevet og til en faktaboks med lovteksten.

Der er bøvl med billederne i tabellen i browseren holder ikke bredden og venstrestillingen, men glider ud til højre og overlapper med en linje eller to ???

Problemet fundet og løst (det var fejlagtige koder for højrestilling, der var kommet ind. Tilføjet billedtekster. Fjernet en del liniemellemrum i brev og mail. Der mangler en del redigering.

13. august 2009 Tabel fjernet - giver problemer i indlæsningen, når man ser på siden i webbrowseren. Feedback kommentar tilføjet. Nye indledende overskrift. Flere redaktionelle fejl rettet. Svarbrev indsat som hyperlink til pdf-fil. 19. august 2009 ved en fejl var § 15 ikke synlig (rammefejl) - forsøgt rettet. 22. august 2009 er der tilføjet en større redegørelse om jordforureningssagen, da denne er rejst af Grundejerforeningen Taarnborg. Stavekontrol - der var nogle tåbelige slåfejl. 23. AUGUST 2009 - OVERSKRIFTER SAT IND OG NOGLE BILLEDER ER FUNDET I ARKIVET. Der mangler en del edition af siden. Den er meget lang og tung at komme igennem. ALLE BILLEDER ER OMSTRUKTUREREDE - DER ER TEKNISKE PROBLEMER FORDI BILLEDERNE OMSTRUKTRUERER SIG I STØRRELSE NÅR MAN RULLER IGENNEM SIDEN. DET ER SLEMT NOK, AT RULLE EN SÅDAN HISTORIE IGENNEM, MEN MED TEKNISKE FEJL ER DEN HEL GAL. DETMÅTTE RETTES FEJLEN NU FUNDET - DET VAR TEMAET DER VAR INDSAT, DER KONFLIKTEDE MED BILLEDER OG TEKSTEN. TEMA SLETTET OG EN MÅSKE ALT FOR LYS BAGGRUND ER FUNDET. RETTES SENERE - MÅSKE EN GIF BAGGRUND SOM EKSPERIMENT ? SÅ FANDT JEG UD AF DET MED STREGEN OG HVORDAN MAN SÆTTER DEN OP. 27. september 2009. Korrespondance fra Christian indsat omkring afgørelsen fra NIKN af 09.09.2009.