... hvem trækker i trådene ?

Naturformidlingscenter på Lille Tårnborggård ?

Lille Tårnborggård som regionalt kraftcenter for naturturisme, kulturhistorie og naturformidling

Skov og Naturstyrelsen:
Forundring over

samarbejdsform

 

Det er kommunens samarbejdsform man er forundret over.

Det viser sig, at et politisk besluttet samarbejde og partnerskab fuldstændig lægges på hylden i et år.

Efterfølgende bliver man præsenteret for en konklusion, uden af have være inddraget i processen.

 

 

NATURFORMIDLINGSCENTER ???

 

 

Den 21. december 2009

Til Poul Otto Seidel

 
Tak for din mail og for interessen for Tårnborggård.
Vi beklager meget det stærkt forsinkede svar, men skal hermed kort orientere om den aktuelle status for Tårnborggård.
 
Som du ved, har der hen over 2009 været overvejelser og sonderinger i Slagelse kommune vedr. evt. placering af kommunens naturskole og naturcenter på Hulby Møllegaard, hvilket jo ville betyde, at kommunen ikke længere havde interesse i at indgå i samarbejde med SNS om at placere naturcenteret på Tårnborggård.
 
Samtidig blev arbejdet med planerne om et evt. naturcenter på Tårnborggård "skudt til hjørne" i forbindelse med valgkampen i sidste halvdel af 2009.
 
Så vidt vi p.t. er orienteret her, så er planerne om placering af kommunens naturskole på Hulby Møllegaard ikke længere aktuelle, og på baggrund heraf - samt at valgkampen jo nu er overstået - håber vi at kunne få en ny drøftelse med kommunen i 2010 om muligheden for at indgå i et samarbejdsprojekt med kommunen om at aktivere Tårnborggård til naturskole/naturcenter.
 
Både DN og Friluftsrådet har, i forbindelse med den hidtidige proces vedr. Tårnborggårdprojektet, støttet op omkring ideen - det regner vi med at de fortsat gør.
 
Vi vil herfra holde dig orienteret om det videre forløb.
 
Med venlig hilsen
Skovfoged Anders Walther Hansen
Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm
54 43 90 13
 
PS: Berlingske Tidende bringer 2. juledag en artikel om Tårnborggård som mål for en frisk tur ud i naturen her i juledagene.

Fra: Poul Otto Seidel [mailto:poseidel@dbmail.dk]
Sendt: 20. august 2009 12:34
Til: Hansen, Anders Walther; SNS - Enhed Storstrøms postkasse
Cc: Grundejerforeningen Tårnborg; Annitta Hartmann; Laust Nissen; Anja Nordby Christensen; Willy Søren Beck; Jørgen Knudsen; Inge-Lis Seidel; Michael Anders Abildgaard; Jørgen Larsen; Henning Christensen; Finn Jensen; Claus Jørgensen; Chr. P. Skjoldborg; Bent E. Carlsen (Kreds 07)
Emne: Vedrørende Naturcenter på Tårnborggård.

20. august 2009

Til

SKOV- OG NATURSTYRELSEN Storstrøm

att.: Skovrider Claus Jespersen

J.nr. SNS-45320-00020

Ref. Cje Den 24. juli 2009

Vedrørende Naturcenter på Tårnborggård.

Vi er pludselig ved vor jævnlige gennemgang af Slagelse kommunes hjemmeside om udvalgsmøder blevet opmærksomme på, at ovennævnte sag behandles politisk i kommunens Miljø- naturudvalg i dag.

Vi kan se, at man gerne fra politisk hold vil udskyde beslutningen og "holde gryden i kog". Man skal lige afvente forholdene omkring Hulby Møllegård, før man kan tage endelig stilling til en placering.

Jeg var i 1996 koordinator (sammen med Ib Larsen fra DN) og sekretær for det af Korsør kommune nedsatte Grønt Råd, Korsør.

Vi fandt dengang bestemt ikke Hulby Møllegård egnet til et Naturcenter. Der var dengang som nu kun et sted, nemlig Lille Tårnborggård.

Jeg skal venligst bede dig om, at se vor hjemmeside igennem for så vidt angår Tårnborggård.

Jeg vil meget gerne have rettet eventuelle faktuelle fejl og selvfølgelig på vor forenings vegne udbede os en kommentar.

Endvidere vil vi forfærdelig gerne holdes løbende orienteret om sagen, Slagelse kommune holder tingene tæt ind til kroppen, derfor.

hvor hjemmeside finder du her:

www.grundejerforeningentaarnborg.dk

Med venlig hilsen

på vegne af

Tårnborg Grundejerforening og Lokalråd og Agenda-21 Borgerforums Natur- og miljøgruppe i Korsør som jeg er henholdsvis formand og ambassadør for

 

Poul Otto Seidel, Rødhøjvej 30, Svenstrup, 4220 KORSØR, Telefon: 58 38 08 40 - e-mail: poseidel@dbmail.dk

 

 

Udvalget for Miljø og Natur
Behandler den 20. august følgende forslag

LUFTFOTO MED FORSLAG TIL FRILUFTSFACILITETER PÅ TÅRNBORGGÅRD

Medlemmer i Miljø- og naturudvalget er:
Anders Nielsen - formand (A)
Bodil Knudsen - næstformand (A)
Jacob Borello Carlsen (A)
Johnny Persson (V)
Peter Lotinga (DF)

Sagen har den allerstørste interesse for Tårnborg Grundejerforening og Lokalråd - vi er lige netop blevet bekendt med den i dag den 19. august 2009. Det er en sag, der har lagt os på sinde siden 1996 og tidligere !

Indstilling:

Centeret for Teknik og Miljø indstiller,

at Slagelse Kommune ser positiv på SNS ansøgningen, men afventer afklaringen omkring

Hulby Møllegård før endelig stillingtagen.

Beslutning truffet på udvalgets møde tirsdag den 20. august 2009:

Indstillingen godkendt. Peter Lotinga deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalget ønsker at deltage, såfremt der afholdes et møde mellem borgmester, udvalgsformænd

mv. jf. Skov- og naturstyrelsens brev af 24. juli.

 

VOR KOMMENTAR TIL UDVALGSBESLUTNINGEN:

SÅ ER SAGEN KØRT I VENTESTILLING.

BEMÆRK VENLIGST: VI VED IKKE OM DER NOGENSINDE BLIVER AFHOLDT ET SÅDANT MØDE SOM HER OMTALT.

UDVALGET BURDE EFTER VOR OPFATTELSE OGSÅ HAVE STILLET KRAV OM ET SÅDANT MØDES AFHOLDELSE OG NATURLIGVIS OGSÅ FORLANGT AT SNS IGEN BLEV INDDRAGET I PROCESSEN.

VI MÅ DOG LÆSE BESLUTNINGEN SÅDAN AT UDVALGET SER POSITIVT PÅ ANSØGNINGEN OM MIDLER TIL EN DAGLIG LEDER.

DET HELT AFGØRENDE I SAGEN ER, OM MAN VIL HAVE DET NATURFORMIDLINGSCENTER PÅ LILLE TÅRNBORGGÅRD ELLER PÅ HULBY MØLLEGÅRD.

DET MELDER HISTORIEN IKKE NOGET OM.

BESLUTTER MAN SIG FOR HULBY MØLLEGÅRD HAR SNS MELDT KLART UD: SÅ BLIVER DET UDEN DERES MEDVIRKEN.

DENNE SAG HANDLER EFTER VOR MENING OGSÅ OM EN KOORDINATION MELLEM FLERE UDVALG: KULTURUDVALG, FRITIDSUDVALG, PLAN- OG ERHVERV & UDVIKLINGSUDVALGET OG MILJØ-OG NATURUDVALGET. MEN EGENTLIG KUNNE BØRNE- OG UNGEUDVALGET OG DE RESTERENDE UDVALG OGSÅ INDDRAGES. JA FAKTISK BURDE SAMTLIGE UDVALG INDDRAGES OG DERMED HELE BYRÅDET.

EGENTLIG BURDE MAN OGSÅ LAVE LOKALPLAN FOR ET SÅDANT CENTER. MAN HAR LAVET LOKALPLAN FOR HULBY MØLLEGÅRD, MEN IKKE TIL ET SÅDANT FORMÅL SOM SNS HAR ARBEJDET UD FRA.

Vi bringer mere senere.

Du kan se dokumenterne i sagen ved at klikke her:

 KLIK: Dagsorden for Miljø- og Naturudvalget til den 20. august 2009

 KLIK: Notat om Naturformidlingscenter

 KLIK: Brev fra Skov- og Naturstyrelsen

Dette brev er rystende læsning om Slagelse kommunes mangel på samarbejde i så vigtig en sag.

SKOV- OG NATURSTYRELSEN
Storstrøm

Skov- og Naturstyrelsen viser, hvor der kan skaffes penge fra, undersøger mulighederne for ophævelse af de begrænsninger der ligger på området og får tilsagn om dette, det påvises hvorledes sådanne projekter er lykkedes andre steder med succes.

"Det er uomtvisteligt, at Tårnborggård – Korsørs dåbsattest og borgbanke - har den ægte vare mht. kulturhistorie og arkæologi, besidder store naturværdier og ligger højt og meget smukt placeret i landskabet på bagkanten af Korsør Nor med udsigt mod nord over Musholmbugten og hen over Noret og Korsør ud over pylonerne og Storebælt og ned langs den sydvestsjællandske kystlinje mod Skælskør.

Den rigtige beliggenhed kan ikke tages fra et sted. Det er grunden til at stedet til stadighed valfartes – vores forfædre valgte ikke forkert."

Sådan skriver Skov- og Naturstyrelsen i en længere redegørelse til Slagelse kommune.

 - Det er jo vor egen forenings ord gennem mange mange år.

 Nu får vi se, hvem der får trukket i trådene og reddet det projekt.

 På mødet på Tårnborggård om kommuneplanen - for så vidt angår kultur - nævnte vi fra vor forenings side netop hele denne sag og alle mulighederne herude i debatten.

Kulturmøde - her udvalgsformand for kulturudvalget i dialog. Vi er i den fredede stenlade på Lille Tårnborggård, men her er alt inventar blevet fjernet efter Korsør kommune droppede museumsplanerne.

Her holdt Grønt Råd Korsør et af sine første møder. Her havde museumsinspektør Henning Nielsen en del af sin dagligdag. Det var Henning der ledede udgravningerne af den forsvundne by.

Her drømte vi om alt det, som det kunne blive til. Det blev beskrevet i et særligt tillæg til Grønt Råds debatoplæg om "KORSØR NOR OG DETS NÆRE OMGIVELSER". Vi vil snarest scanne hele debatoplægget ind og lægge det her på hjemmesiden. Det er ligeså aktuelt i dag, som dengang det blev udgivet i 1996. Korsør kommune fravalgte nemlig STIEN NORET RUNDT, som egentlig var formålet med Grønt Råd og dets arbejde.

Vi bringer her et uddrag af Debatoplægget. Nemlig det afsnit, der handler om etableringen af en formidlingsenhed på Lille Tårnborggård. Det var  alle deltagerne i Grønt Råd (Senere etableret som Agenda-21 Borgerforum Korsør) enige om. Det gav vi hinanden "håndslag på", at vi ville kæmpe for, indtil det var en realitet. Korsør kommune ville det ikke dengang - nu får vi se, om de vil det denne gang.

Henning Nielsen, Sorø Amts Museum - Luftfoto fra 1990 - Den forsvundne by blev udgravet til højre for kirken - også et beskæftigelsesprojekt som mange unge fra vort virkeområde deltog i - arbejdet blev afsluttet 1994. Samme år afsluttedes den store fredningssag af området.

La Cours kort fra 1926 der her viser området omkring år 1800. Bemærk her stien fra kirken langs vandet til og forbi Taarnholm for at ende i Hulby. Vi har en udskrift af Korsør kommunes vej- og stifortegenelse, der er et par år gammel. Her er stien registreret.

Debatoplægget blev udgivet i oktober 1996. Vor forening stod for trykningen (Oplag 1.500 eksemplarer fremstillet i medborgerhuset af vor forenings nuværende formand og hans viv). Henning kom med et oplæg til dette afsnit og undertegnede fik sat det på skrift. Korsør kommune regnede med, at vi kørte død på projektet, og blev totalt overraskede over, at vi "fik leveret varen".

Det eneste der kom ud af det kæmpearbejde (vi havde det også sjovt ind i mellem) var - at vi - der nu var blevet bragt sammen i Grønt Råd, lærte at samarbejde trods åbenlyse interessemodsætninger og fik nået frem til et fælles mål - vi fik etableret Agenda-21 Borgerforum, før Lokal Agenda-21 blev skrevet ind i Planloven.

Du kan se hele debatoplægget (en lidt sjusket scannet udgave) ved at klikke her: Debatoplæg fra Grønt Råd Korsør (lille udgave)

 

Jørgen E. Larsen til venstre med i natur- og miljøgruppen er her (Han er med i Halsskov lokalråd, næstformand i Bevaringsforeningen og var Ambassadør for Agenda-21 kulturgruppen). Det blæser godt.

Kulturmøde - fællessang. Selv vor lokale LAL (Landudvikling Slagelse) formand Jørgen Damgaard er her (i midten).

Kulturmøde - vi synger en national sang. Jeg kan kun se enkelte lokale. I forgrunden har vi Kurt Stahl med sin hund. Han var igennem en årrække med i vor forenings bestyrelsesarbejde.

Kulturmøde - Fløjtespil på borgbakken. Lige bag fløjten ser vi Henrik Kjærside. Han er redaktør af TIF-Avisen og TIF´s Webmaster og alle kender ham fra den årlige Tårnborgrevy.

Kulturmøde debat. Vor forening nævner flere ting: Stien Rundt om Noret - især stien fra stedet her til Hulby, der er ulovligt pløjet op. Museum på stedet vor vi er. Naturformidlingscenter på stedet og meget mere. Hva´ mæ kulturen ?

Jørgen E. Larsen og vor forenings formand fik en snak med godsejeren på Tårnholm om genetablering af kirkestien. Det førte ikke til noget, selv om rygtet sagde, at han skulle være positiv. Vi afsluttede mødet med en salme.

 Den politiske og administrative behandling af sagen viser, at dette møde var rent politisk populisme. I dag må det undre, at kulturudvalgsformanden som var til stede på mødet - og som naturligvis kender planerne, ikke nævnte mulighederne på stedet med et eneste ord.

Slots-/Borgbanken og kirken. De hører sammen. Skov- og Naturstyrelsen har lavet sti rundt om bankens fod.

Halseby sø og mose. Fra stien i mosen. Skov- og Naturstyrelsen har virkelig fået gjort noget ved hele området. Der har været drevet landskabspleje ved hjælp af køer. Der har været beskåret og meget mere. I dag er området virkelig indbydende.

Udsigt over Noret.

Kirken i aftenlys.

Stendiget på Lille Tårnborggård. Det er Skov- og Naturstyrelsen, der ejer den i dag.

KLIK: Ansøgning

Ansøgningen i udkast af 11. august 2009 fra SKOV- OG NATURSTYRELSEN, Storstrøm til Arbejdsmarkedets Feriefond om Udvikling af Tårnborggård som regionalt kraftcenter for naturturisme, kulturhistorie og naturformidling.

Dette lange dokument er som, at læse vor forenings egne drømme og forhåbninger gennem mange år, man har stort set det hele med, det eneste vi savner er, at få et museum på stedet, der kan formidle de fund, der er gjort på stedet. De er i en klasse helt for sig og en vigtig del af vor Danmarkshistorie.

Udsigt fra toppen mod øst. Den forsvundne by og Marsk Stigs rev. Herfra blev Danmark regeret i over hundrede år. Her er Korsørs fødested og dåbsattest.

Det hule træ. Det er hult - det må være her soldaten i Fyrtøjet blev hejst ned til skattehulerne med kobber, sølv og guldmønter. De store møntfund på netop denne lokalitet i vor tid viser, at det må have været her.

Møntfund fra Ladegårdsmarken og udgravningerne af den forsvundne by. 3500 mønter fandt man.

Kirken og kirkegårdsmuren. Muren er istandsat, men det er faktisk den originale.

Stien på ladegårdsmarken med møntfundene.

 KLIK: Budget I

 KLIK: Budget II

 KLIK: Kort over regionale sammenhænge

 KLIK: Kort over faciliteter

 KLIK: Status resultat krav politikområde Miljø- og natur

 KLIK: Udvalgsrapport juni 2009

Stemningsbillede. Udsigt over Noret fra Ladegårdsbanken.

Fra Lille Tårnborggård.

Den rigtige beliggenhed kan ikke tages fra et sted. Det er grunden til at stedet til stadighed valfartes – vores forfædre valgte ikke forkert."

Uden Skov- og Naturstyrelsen havde vi aldrig fået dette lille informationsskilt og stierne herude.

 

 AGENDA-21 BORGER FORUMS NATUR- OG MILJØGRUPPE I KORSØR

Hvis man er naturbeskytter,
kan det gøre en lidt tvær,
at det ikke altid nytter
lige nu og lige her.

En smule modvind på din vej -
det gør dig blot lidt mere sej
og gi´r dig kraft i overflod,
når det igen går dig imod.

v/P. O. Seidel Ambassadør for Natur- og miljøgruppen og formand for vor forenings Natur- og miljøgruppe.

GIV DIN MENING TIL KENDE

Har du en kommentar til os så klik her og skriv løs - vi vil gerne høre din mening og dine kommentarer. Vi vil også meget gerne bringe dit debatindlæg her på hjemmesiden.

 

Bare klik her på: F E E D B A C K

 

INDKOMNE KOMMENTARER:

 

****************************************************

Fra: Anonym
Sendt: 20. august 2009 18:22
Til: 'Hansen, Anders Walther'
Emne: Lille Tårnborggård / Jernbaner

Hej Anders.

 Jeg sidder og ”studerer” Kommunens hjemmeside / dagsordener / Udvalget for Miljø og Natur d,d.

 Erfarer her jeres skrivelse af 24.juli 2009

-          Jeg må sige, jeg er rystet, og skammer mig på Kommunens vegne!

 

Med venlig hilsen

Anonym

Beskeden er til SNS - Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm, Anders Walther Hansen

Webmaster kender afsenderen.

--------------------------------------------------------------------------

billederne er taget af POSEIDON PIC

alle rettigheder forbeholdes, dog ikke luftfotos og tegninger.

 

Siden etableret den 19. august 2009. Oprettet i hast med henvisning fra forside og link på hovedmenu. Vil blive udbygget, når vi har sat os ind i dokumenterne og hele sagen. Rettet alle dokumenterne til nyt vindue. Lyd på siden fjernet - tager for lang tid at få ind, men lyder godt. Man skal ikke have lyd på siderne siger eksperterne, brugerne kan ikke holde det ud i længere tid. Billeder indsat. Det er hvad jeg kan finde lige nu og som ligger nogenlunde klar. Flere er ikke redigerede - må komme senere. 20. august Grønt Råds Debatoplæg indsat i uddrag - kan ikke undværes her. Flere billedtekster ændret. Der er indkommet kommentarer, men der ønskes anonymitet. Billederne fra mødet på Tårnborggård er i hast taget ind i meget dårlig opløsning - havde ikke tid til at finde originalerne. Billeder sat til 500px og 670px. Der er sendt mail til SNS og Miljø- og Naturudvalgsmedlemmerne for kommentarer i dag.