Hit Counter

 

 

EN NY UDVIKLING I SAGEN

 

http://www.tv2east.dk/artikler/millionbyggeri-ved-feriecenter-paa-kant-med-loven

Den 7. marts 2014 fik vor Natur- og miljøgruppe tilsendt en kopi af en dispensation fra skovbyggelinjen. Afsenderen kunne af indholdet se, at denne afgørelse givet måtte have vor interesse og fandt det for groft, at kommunen ikke havde offentliggjort den.

Så fik vi travlt, med at få indsamlet oplysninger og med at få stablet en klage på benene.

På vor ordinære generalforsamling den 22. marts 2014 fik vi godkendt, at vi forfulgte sagen og internt i bestyrelsen blev det aftalt, at denne sag blev kørt af 3 fra Natur- og miljø gruppen, hvoraf de 2 havde fast ejendom i det berørte område. Det blev også aftalt, hvem der stod for pressedækningen - således, at vor forenings nyvalgte formand ikke skulle løbe spidsrod i en sådan  sag, der kræver at man kender den komplicerede lovgivning på fingerene.

I sagen her har den gamle formand været skriverkarl - eller rettere tekstforfatter, mens Per har stået for kontakterne til myndighederne i form af mails og telefonsamtaler samt pressedækningen. VI har holdt møder om sagen og har daglig været i telefonisk kontakt og det har ofte været i de sene nattetimer. Per og jeg arbejder fantastisk godt sammen og jeg glæder mig over Pers fantastiske drive og Per er til gengæld glad for min juridiske ekspertise og min årelange erfaring.

Vi ved, at man fra kommunens side vil gøre alt for at bremse os. Man forsøger at bilde Naturklagenævnet ind, at vi ikke er klageberettigede og at skoven ikke er beliggende i vort virkeområde. Det holder ikke en meter og det er jo trist, at vi har medlemmer der er naboer til skoven.

Den 22. marts 2014 fik vi valgt en ny bestyrelse i vor forening. Jeg genopstillede ikke på formandsposten fordi jeg grundet en blodprop i hjernen er blevet svært hanndicappet. Jeg påtog mig en suppleantpost fordi jeg herfra kan støtte og vejlede den nybagte formand. Vi fik overtalt et af vore mest aktive medlemmer af natur- og miljøgruppen at påtage sig en bestyrelsespost. Hermed har vi sikret, at vor forening kan gennemføre sine vigtige natur- og miljøsager. Nu har jeg i i snart 20 år påtaget at varetage disse sager for vor forening. Vor forenings opgave har været at værne om vor fælles natur og vort miljø i Tårnborg . Det er vor natur der er af de største aktiver i vort virkeområde. Lad os understrege med syvtommersøm, at vi i den aktuelle sag på ingen måde er ude efter de handicappede - vi ønsker dem kun det bedste.

Vi kendte udmærket problemstillingen i sagen fra tidligere - vor gruppe fik således en e-mail for 9 år siden fra et gruppemedlem:

Annitta og jeg aflagde straks et besøg i området

Derfor var vi "klædt på" til mødet med kommunens Natur- og miljøudvalg - troede vi - vi kunne intet gøre vi troede og fik  fortalt, at man havde fået lov til at fælde fredsskoven. Det havde man på det ene matrikel nr. og vi kunne intet gøre. Man fortalte os bare ikke lige, at det ikke gjaldt for skoven på matr. nr. 1vg.

 

 

 

ENDELIG FIK VI AFGØRELSE

DEN KOM DEN 22. MARTS 2013

DEN IMØDEKOM IKKE VORE INDSIGELSER

VI HAVDE FAKTISK PÅ INGEN MÅDE FORVENTET AT MAN VILLE GIVE OS MEDHOLD. VI KUNNE TYDELIGT SE "HVOR LANG I SPYTTET" IDA AUKEN BLEV, DA HUN FIK HOVEDSPØRGSMÅLET FORELAGT OG VI BAD OM HENDES HJÆLP I SAGEN. DEN FIK VI IKKE. IDA MÅTTE RYKKES AF OMBUDSMANDEN FOR ET SVAR OG IDA SVAREDE IKKE SELV, MEN LOD EN RESSORTMYNDIGHED SVARE.

22. marts 2013 􀁸 J.nr.: NMK-33-01233 􀁸 Ref.: ARS

AFGØRELSE

i sag om Slagelse Kommunes Lokalplan nr. 1100 for Musholm Bugt Feriecenter

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 41.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Lokalplan nr. 1100 for Musholm

Bugt Feriecenter, der blev endeligt vedtaget af Slagelse Byråd på møde den 30. april 2012. Planvedtagelsen må derfor stå ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

 

VI ER TRE KLAGERE DER HAR DRØFTET DENNE AFGØRELSE - VI ER PÅ INGEN MÅDE TILFREDSE MED DEN.

SJÆLDENT HAR VI SET EN AFGØRELSE DER I DEN GRAD FORSØGER AT ARGUMENTERE SIG UD AF PROBLEMSTILLINGERNE.

FOR OS ER SAGEN ENDNU IKKE SLUT.

DER STÅR TO HOVEDSPØRGSMÅL TILBAGE:

VI KAN IKKE ACCEPTERE DENNE ARGUMENTATION:

Lokalplanområdet grænser i det nordvestlige hjørne op til et Natura 2000-område: Habitatområde nr. 100, Centrale Storebælt og Vresen Fuglebeskyttelsesområde nr. 98, Sprogø og Halsskov Rev.

Ifølge bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Det skal samtidig vurderes, om gennemførelsen af lokalplanen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Slagelse Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke naturtyper eller arter i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området (splitterne, ederfugl og marsvin) væsentligt, og at ingen bilag IV-arter i området vil blive negativt påvirket af projektet. Kommunen har dog ikke detaljeret kendskab til enkelt arters forekomst i området.

VI NOTERER OS HER, AT NÆVNET IKKE VURDERER NOGET SOM HELST SELVSTÆNDIGT, MEN LADER SLAGELSE KOMMUNES VURDERING - DER IKKE HAR NOGET DETALJERET KENDSKAB TIL TINGENE VÆRE DEN AFGØRENDE VURDERING.

DEN AFGØRELSE VIL BLIVE INDBRAGT FOR EU-RETTEN.

Klagerne har navnlig gjort gældende, at det i sin tid i forbindelse med tilvejebringelsen af Lokalplan nr. 88 var en betingelse fra den daværende miljøministers side for Miljøministeriets stillingtagen, at feriecentret udelukkende var for handicappede. Klagerne har imidlertid fået oplyst, at en bestemmelse, der forbeholder feriecentret for en bestemt brugerkreds, ikke kan indeholdes i en lokalplan. Med udvidelsen af centret er det således hensigten at give mulighed for, at også andre feriegæster kan leje sig ind. Klagerne mener, at dersom de oprindelige forudsætninger for feriecentrets opførelse er bristet, er der ingen grund til at opretholde centret.

Det bemærkes, at Lokalplan nr. 1100 i § 3 indeholder bestemmelse om, at området fastholdes til feriecenter og ferieboliger for handicappede. Slagelse Byråd fastholder således forudsætningen om en særlig brugerkreds, selv om man er vidende om, at en sådan bestemmelse ikke er lovlig og uden reelt indhold. Klagerne finder det beskæmmende, at kommunen i ond tro opretholder en retsvildfarelse for at imødegå reglerne for etablering af feriehoteller i kystnærhedszonen og dermed fremme en udbygning af et feriehotel – ikke kun for handicappede, men for alle der har lyst til at leje sig ind.

Klagerne havde hilst det oprindelige feriecenter velkomment og havde heller ikke til sinds at klage over udbygningsplanerne, før det stod klart, at det ikke handlede om handicappede og deres ve og vel.

DETTE HELT AFGØRENDE SPØRGSMÅL I SAGEN VIL BLIVE INDBRAGT FOR OMBUDSMANDSINSTITUTIONEN. VI VIL SAMTIDIG BEDE OM FRI PROCES VED DOMSTOLENE.

VI FINDER DET RETSSTRIDIGT AT EN PLANMYNDIGHED SOM SLAGELSE KOMMUNE, KAN INDSKRIVE BESTEMMELSER I LOKALPLANEN VIDENDE OM AT DE ER ULOVLIGE OG UDEN REELT INDHOLD.

VI SER DET SOM ET FORSØG PÅ AT "SKUFFE I RETSFORHOLD" DET DER ELLERS BENÆVNES DOKUMENTFALSK.

NÅR EN OFFENTLIG MYNDIGHED LADER INDGÅ BESTEMMELSER I EN LOKALPLAN FOR BEVIDST AT VILDLEDE OFFENTLIGHEDEN OM EN LOKALPLANS REELLE INDHOLD, SÅ NÆRMER DET SIG DET KRIMINELLE EFTER VOR VURDERING.

HER ER DER TALE OM ET DOKUMENT - EN LOKALPLAN - MED RETSLIGE VIRKNINGER. DEN SKAL SLAGS KAN DER EFTER VOR FASTE OVERBEVISNING IKKE "FUSKES MED".

ENDNU MERE BESKÆMMENDE ER DET AT NATURKLAGENÆVNET FINDER FREMGANGSMÅDEN I ORDEN. VI MÅ SPØRGE OS SELV: "Hvordan kan en lokalplan være lovligt vedtaget, når den indeholder bestemmelser der er ulovlige?"

NMK-33-01233.pdf foreløbig afgørelse

Afgørelse NMK-33-01233_endelig_afgørelse.pdf

Kultur og Fritidsudvalg 04.06.13 punkt 8 Musholm.pdf

Indsat af webmaster den 5. april 2013 og den 2. juni 2013

 

SÅ KOM DER EN DELAFGØRELSE FRA

NATUR- OG MILJØKLAGENÆVNET

DEN 7. SEPTEMBER 2012

NÆVNET VIL IKKE GIVE VORE KLAGER OPSÆTTENDE VIRKNING.

Ankechef Lise Marie Buhl meddeler os, at

Nævnsformanden Anne-Marie Rasmussen på egen hånd har truffet en afgørelse på nævnets vegne.

DET ER TRIST FORDI, MAN NU KAN BYGGE OG SENERE - HVIS MAN NÅR FREM TIL, AT VI FÅR MEDHOLD KAN BRUGE DENNE AFGØRELSE TIL AT ULOVLIGT BYGGERI IKKE SKAL RIVES NED FORDI STORE SAMFUNDSVÆRDIER HERMED VIL GÅ TABT. DET JURIDISKE KNEB HAR VI SET ANVENDT I ANDRE SAGER.

I STEDET FOR DENNE DELAFGØRELSE KUNNE MAN HAVE TRUFFET EN ENDELIG AFGØRELSE I SAGEN.

SÅ KOMPLICERET ER DEN HELLER IKKE.

DEN ER DERIMOD POLITISK BETÆNDT. MAN HAR GIVET EN DISPENSATION MED EN BEGRUNDELSE SOM ER ULOVLIG OG UDEN REELT INDHOLD.

MAN HAR ENDDA MOD BEDRE VIDENDE - DET VIL SIGE I OND TRO INDSKREVET DISPENSATIONSBESTEMMELSEN I DEN NYE LOKALPLAN.

ENDELIG KAN MAN I DENNE DELAFGØRELSE FÅ OPLYST, AT SLAGELSE KOMMUNE UDEN AT BLINKE KAN PÅSTÅ, AT DEN KOMMENDE BRUGERKREDS IKKE VIL BELASTE NATUREN. HVORDAN KAN MAN VIDE DET, NÅR MAN INTET KENDSKAB HAR TIL DE DYREARTER DER OPHOLDER SIG I OMRÅDET.

 

Webmasters kommentar. Indsat af webmaster den 7. september 2012.

 

MUSHOLM FERIECENTER SKAL UDVIDES

TIL DET DOBBELTE

 

 

De parcelhusejere, der har bygget hus herude efter at centeret blev etableret er naturligvis bekymrede over, at deres udsigt og dermed herlighedsværdi, som de har betalt så meget for skal forsvinde og ejendommene skal falde i pris. Vor forenings bekymring er om det her ødelægger naturen og hele oplevelsen af kystområdet, som i planlovgivningen nyder en særlig beskyttelse. Man kan ikke bare lige sådan lave feriehoteller i kystnærhedszonen, selv om det giver mulighed for at score kassen på overnattende, når man kan tilbyde dem havudsigt, bølgebrus og mågeskrig og herlig hvid sandstrand.

Er hensigten med udvidelsen alene, at skabe nødvendige og bedre rammer for de handicappede der er på ophold her, skal vi ikke sætte os til modværge.

På billedet et strandbyggelinjen markeret med lyseblåt og skovbyggelinjen med lysegrønt.

 

Webmaster

 

Jeg har på nettet fundet en pressemeddelelse med en beskrivelse af det eksisterende center - hvordan det er lykkedes, at finde penge til udbygning og hvad man vil med det hele.

 

 

Musholm

Musholm Bugt Feriecenter
Hovedomdrejningspunktet i udbygningsplanerne for Musholm Bugt Feriecenter er multihallen, der skal være et tilbud til såvel det nationale som lokale kultur-, idræts- og foreningsliv. Derudover udvides centret med bl.a. 25 ekstra feriehuse, møde- og kulturfaciliteter, værksted og depot samt et aktivitetshus.
 

På vej mod en fremtidssikring og udbygning af Muskelsvindfondens feriecenter ved Musholm Bugt

 

Muskelsvindfondens feriecenter ved Korsør - Musholm Bugt Feriecenter - er ved at lægge sidste hånd på finansieringen af et storstilet udvidelsesprojekt til over 100 mio. kr., der bl.a. omfatter en spektakulær multihal med fuld tilgængelighed for mennesker med handicap.

 
Fremtidssikringen og udbygningen af Muskelsvindfondens feriecenter ved Musholm Bugt er nu kommet et stort skridt nærmere en realisering efter at to af landets største fonde - A.P. Møllers og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal og Realdania - inden for den sidste måned begge har besluttet hver at bevilge 10 mio. kr. til projektet.

I forvejen har Arbejdsmarkedets Feriefond, som i 1998 også var hovedkraften bag opførelsen af centret, besluttet at bidrage med ca. 69 mio. kr. - under forudsætning af at Muskelsvindfonden selv skaffer 30 mio. kr. i egenfinansiering.

Da Muskelsvindfonden selv har bidraget med 5 mio. kr., takket være et ekstraordinært godt resultat på Grøn Koncert 2008, mangler man nu kun 6 mio. kr. for at kunne realisere projektet i fuldt omfang. Muskelsvindfonden arbejder derfor nu på højtryk for at skaffe den resterende finansiering via en række mindre fonde, ligesom man håber på at lokale eller regionale kræfter også vil bakke op om projektet.

 
Hovedomdrejningspunktet i udbygningsplanerne for Musholm Bugt Feriecenter er multihallen, der skal være et tilbud til såvel det nationale som lokale kultur-, idræts- og foreningsliv. Derudover udvides centret med bl.a. 25 ekstra feriehuse, møde- og kulturfaciliteter, værksted og depot samt et aktivitetshus.

Multihallen er tænkt som et CO2-neutralt byggeri, opført som lavenergibyggeri af minimalistiske konstruktioner og naturlige materialer.

"Jeg er utroligt glad og taknemmelig for, at det nu ser ud til, at vi stort set har finansieringen på plads til at realisere drømmen om fuld udbygning af Musholm Bugt Feriecenter. Muskelsvindfondens vision om et samfund, hvor der er plads til forskelle har altid været uløseligt forbundet med Musholm Bugt Feriecenter. Vi vil gerne give mennesker både med og uden handicap mulighed for at mødes om fælles oplevelser og aktiviteter. At kunne deltage i alle aspekter af samfundslivet - uddannelse, arbejde, fritid, idræt og kultur - er en væsentlig forudsætning for et godt liv i et moderne samfund," siger landsformand Evald Krog, Muskelsvindfonden.

 

Musholm Bugt Feriecenter, der er tegnet af arkitekt Jens Ravn, er af høj arkitektonisk kvalitet og udført med stor respekt og fokus på at skabe optimal tilgængelighed for fysisk handicappede.
 

"Realdania ser dette byggeri som et godt eksempel på udvikling af et idrætsbyggeri, der er målrettet de bevægelseshæmmede og deres pårørende, hvor flest muligt kan dyrke idræt på lige fod i hallen," siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania, og fortsætter: "Multihallen skal vise vejen for handicapoptimering i udformning af fremtidige idrætshaller. Derudover er bæredygtighedselementet i projektet en styrkelse af Musholm Bugt Feriecenter som helhed og har i sig selv demonstrationsværdi."

Fakta - Muskelsvindfonden
Muskelsvindfonden er en medlemsforening for mennesker med muskelsvind og deres pårørende. Muskelsvindfonden blev stiftet i 1971 med en vision om, "at alle kan få et aktivt liv med lige værd, lige ret og lige muligheder".

Muskelsvindfonden har i dag omkring 2.200 medlemmer og står bag en lang række initiativer og aktiviteter som Grøn Koncert, politisk arbejde og oprettelse af et Rehabiliteringscenter for Muskelsvind, som blandt andet udfører forskning inden for området.

Muskelsvindfonden har samtidig et korps på næsten 3.000 frivillige.

Det anslås, at mere end 10 % af befolkningen har en funktionsnedsættelse.

Fakta - Musholm Bugt Feriecenter
Musholm Bugt Feriecenter er opført i 1998 med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond, med et ønske om at skabe tilgængelige ferieoplevelser for mennesker med handicap og deres pårørende.

Feriecenteret rummer i dag 32 ferieboliger og mindre konferencefaciliteter. Feriecentret ligger smukt og fint indpasset i det bakkede morænelandskab med ferieboligernes lette, græsbeklædte tage og med en storslået udsigt ud over Storebælt. Og kun 100 meter fra stranden. Ved stranden er der anlagt handicapegnede stier og omklædningsfaciliteter.

Med udbygningen får Musholm Bugt Feriecenter tilført:
Multihal
20 to-personers feriehuse
3 familiehuse
2 dobbeltvillaer
Professionelt køkken og spisesal
Forbindelsesgange mellem familiehusene og fællesarealer
Møde- og kulturfaciliteter
Nytænkning af udendørsfaciliteterne
Værksted og depot
Aktivitetshus

 

Indsat af webmaster den 12. december 2011
 

Den 6. oktober 2011 orienterede jeg min bestyrelse om sagen således:

Hej bestyrelse

 

Jeg sender Jer her som vedhæftede filer i pdf-format planerne for en udvidelse

af Muskelsvindfondens center.

 

Det består her af et lokalplansforslag (egentlig et kommuneplantillæg) og en begrundelse

for hvorfor der ikke kræves VVM-redegørelse.

 

Hvis forslaget gennemføres så tilsidesætter man hovedreglen om, at man ikke kan bygge

indenfor strandbeskhyttelseslinien og indenfor 300 meter fra en skov.

 

En lang række andre hensyn i planlovningen bliver også tilsidesat - såsom bygningshøjde,

antal parkeringspladser, friholdelse af kystnærhedszonen fra byggeri af hoteller og meget mere.

 

I sin tid kunne byggeriet alene gennemføres ved at den daværende miljøminister Svend Auken

gav dispensation til byggeriet. Hans begrundelse var den, at mennesker der var ramt af en så

frygtelig og invaliderende sygdom burde have et sted i de allerbedste omgivelser. Her drejede

det sig ikke om en kommerciel virksomhed, der lige skulle score kassen, men om mennesker

der indsamlede penge til et non-profit projekt. Derfor sagde han ja.

Jeg håber alle er enige med mig I, at i denne specielle sag protesterer vi ikke, men ser stort

på love og regler så udvidelsen kan gennemføres til gavn for en del af vore allersvageste

medborgere - andet ville ikke være klædeligt. Her har mennesker, der er døende mulighed

for at tilbringe nogle gode uger sammen med deres nærmeste familie (som givet trænger

til aflastning.

 

Der er ikke noget landskab eller natur, der bliver ødelagt af det her

.

Det udelukker jo ikke, at vi kan komme med bemærkninger til en forbedring af planerne.

Den samlede bestyrelse tilkendegav at den var enig med mig.

Efterfølgende har det dog været fremme i pressen, at den nye lokalplan indebar at der kunne drives feriehotel på stedet, hvor alle havde adgang.

Det er imod de forudsætninger, der lå til grund for byggeriets etablering. Er det tilfældet ser vor forening ganske anderledes på sagen.

Vi er ved at undersøge sandheden i den fremsatte påstand.

Poul Otto Seidel

Ambassadør for Agenda21´s Natur- og miljøgruppe i Korsør

 

 

lokalplan101musholmparken.pdf

Lokalplan88 fericenter ved musholm bugt.pdf

ForslagtilLokalplan1100MusholmBugtFerecenter.pdf

 

Indsat af webmaster den 30. november 2011

 

Her kan du læse vor forenings bemærkninger til lokalplanforslaget fremsendt den 11. december 2011

 

GFTL forslag lokalplan 1100 Musholm feriecenter.pdf

 

E-mail til Natur- og miljøklagenævnet

GFTL_klage  til NMKN over lokalplan 1100 foreløbig

halsskov naturpark.pdf

Per Christensens klage til NKMN

SV  mail til Per Christensen vedr deadline for klage

Endelig klage fra Per Christensen PC NMKN 20120703.pdf

 

Vor forening har den  21. juni 2012 modtaget nedenstående fra Per Christensen. Det er et svar fra Naturstyrelsen - en ressortmyndighed under Miljøministeriet, der oplyser hvilke krav der stilles til lokalplanen for så vidt angår undersøgelser om denne påvirker natur- og miljø. Det tager fra 6. maj til 21. juni at få opklaret en sådan lille ting. Vor forening og Per har indsendt foreløbige klager og har bl. a. afventet dette svar, før vi er færdige. Per har endvidere oplyst vor forening om, at der er endnu een der har indgivet klage til Natur- og Miljøankenævnet vedrørende lokalplan 1100. Så vi er ikke ene og alene i sagen.

Problemstillinger her er den, at det er kommunen selv der vurderer - ikke en uafhængig instans.

Per og jeg synes også vi er nogle flinke og rare fyre, men det er vores egen vurdering.

From: "Månsson, Pernille" [mailto:PEM@nst.dk]
Sent: 21. juni 2012 15:01
To: pc2@it.dk
Subject: SV: Natur og miljø undersøgelser i forbindelse med opførelse af fericenter

J.nr. NST-4108-00096

Kære Peter Christensen,

Habitatdirektivet kræver, at alle planer og projekter, der væsentligt kan påvirke bevaringsmålsætningen for Natura 2000-områder, skal underkastes en konsekvensvurdering (habitatdirektivets art. 6, stk. 3). For Miljøministeriets lovgivning er forpligtelserne implementeret med bekendtgørelse nr. 408/ 2007 med senere ændringer om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen). 

Før der træffes afgørelse om tilladelser mv., skal det derfor vurderes, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter eller planer kan påvirke bevaringsmålsætningerne for Natura 2000-områder  (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder) væsentligt, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1, og § 7, stk. 1.

Hvis det ikke kan udelukkes, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningerne for det pågældende område, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 og § 7, stk. 2. Se nærmere om konsekvensvurderinger i Naturstyrelsens vejledning til habitatbekendtgørelsen, afsnit 5.2 - 5.4. http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/A774F62A-AD26-44DC-9DCD-2A6F603CDDD4/127124/vejledningjuni2011pdf.pdf

Kan det ikke udelukkes, at planen eller projekter skader Natura 2000-området, kan planen ikke vedtages og projektet ikke godkendes, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2 og § 7, stk. 2, og Europa-domstolens praksis.

VVM-reglerne kræver, at der foretages en screening af projektet med henblik at afklare, om projektet er VVM-pligtigt, da et feriecenter af denne type eomfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 (bek. nr. 1510/2010). Det vil være tilfældet, hvis VVV-myndigheden skønner, at projektet kan påvirke miljøet væsentligt.  

VVM-pligtige anlæg skal gennemgå en VVM-procedure, inden der må gives tilladelse til at igangsætte anlægget. VVM-proceduren indebærer, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med en tilhørende VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af anlægsprojektet og dets forventede væsentlige miljømæssige konsekvenser. I denne forbindelse omfatter vurderingen af miljøpåvirkningen faktorer så som mennesker, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv. Se nærmere om VVM-redegørelsens indhold  i VVM-bekendtgørelsens bilag 4.

Med venlig hilsen 
 
Pernille Månsson
Naturplanlægning og Biodiversitet
Dir tlf.: (+45) 72 54 48 46

pem@nst.dk


Haraldsgade 53
DK - 2100 København Ø
Tlf.: (+45) 72 54 30 00

www.naturstyrelsen.dk


Fra: Månsson, Pernille
Sendt: 19. juni 2012 13:34
Til: 'pc2@it.dk'
Emne: VS: Natur og miljø undersøgelser i forbindelse med opførelse af fericenter

Kære Peter Christensen,

Naturstyrelsen kvitterer herved for modtagelsen af din forespørgsel.

Du kan forvente svar i løbet af 14 dage.

Med venlig hilsen

Pernille Månsson
Naturplanlægning og Biodiversitet
Dir tlf.: (+45) 72 54 48 46

pem@nst.dk


Haraldsgade 53
DK - 2100 København Ø
Tlf.: (+45) 72 54 30 00

www.naturstyrelsen.dk


Fra: Hansen, Mette Schrøder På vegne af MIM - Miljøministeriets Informationscenter
Sendt: 10. maj 2012 11:46
Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Emne: VS: Natur og miljø undersøgelser i forbindelse med opførelse af fericenter

Hej Naturstyrelsen

Videresender hermed en mail til besvarelse hos jer.

Med Venlig Hilsen
Mette S. Hansen

Miljøministeriets Informationscenter
The Danish Ministry of the Environment's Centre for Information
http://informationscenter.mim.dk
Dir.tlf.:(+45) 70 12 02 11

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
DK- 1401 København K
Du kan selv bestille pjecer og rapporter i Netboghandlen på
http://www.mim.dk/Udgivelser/Netboghandlen


Fra: Per Christensen [mailto:pc2@it.dk]
Sendt: 6. maj 2012 21:08
Til: MIM - Miljøministeriets Informationscenter
Emne: Natur og miljø undersøgelser i forbindelse med opførelse af fericenter

Til Miljøministeriet

Hvilke forholdsregler i form af natur og miljø undersøgelser (screening/VVM) vil det være normalt, at forlange, hvis en kommune vil opføre et helt almindeligt ferie og kursuscenter for 160 personer på ca. 8000 kvadratmeter, når anlægsområdet støder op til et Natura 2000 og eu fuglebeskyttelsesområde, hvor feriecenterets  gæster vil have direkte adgang. Der er i dag ingen begrænsninger for publikums adgang til det nævnte naturområde. 

Selve anlægsområdet er beliggende i et landskabeligt beskyttelsesområde / naturhistorisk beskyttelsesområde.

Projektet forudsætter også dispensation fra strand og skov byggeliner.

Best regards/Venlig hilsen

Per Christensen

Per Christensen | Vardevej 8, 4200 Slagelse | Denmark | Phone 0045 60315310 | Mail; pc2@it.dk

 

Lokalplan 1100 Musholm Bugt Feriecenter, Korsør blev taget af dagsordenen. Byrådet valgte dog at vedtage planen med tilrettelser - herunder de vi havde bedt om.

Hele teksten om Svend Aukens dispensation til Centeret er kommet med, men det er ikke bare nok.

Slagelse kommune vil ikke gribe ind overfor den almindelige hoteldrift man allerede har etableret og vil udbygge derude.

Så er forudsætningen for den generøse dispensation efter vor mening bristet.

Centeret skulle forbeholdes handicappede og ikke være for alle.

Derfor indgiver vi klage over lokalplanen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Vi skrev til den nye miljøminister Ida Auken og hun forklarede os, at man var magtesløse - hvis man lejede ud til andre end handicappede.

Det mener vi ikke er rigtigt.

Der blev givet en dispensation på bestemte betingelser, hvis de ikke overholdes så er forudsætningerne for lokalplanen ikke opfyldt.

Hvor svært kan det være?

 

 

 

 VI ER VED AT UNDERSØGE HVAD DE DONORER DER GIVER PENGE TIL FORETAGENDET SIGER TIL, AT DERES PENGE GÅR TIL ETABLERINGEN AF ET KOMMERCIELT ERHVERSDREVET FERIEHOTEL - IKKE KUN FOR HANDICAPPEDE - MEN FOR ALLE.

 

 

Under udarbejdelse af webmaster den 15. juni 2012 - flere tilføjelser herefter - sidst opdateret 5. juli 2012 og den 16. august 2012